Enemmän irti moduuliopetuksesta – Xamk etsii työn opinnollistamisen mahdollisuuksia

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, on mukana yhtenä osatoteuttajana Toteemi – Työstä oppimassa, työhön -hankkeessa. Hanke kattaa laajasti Suomen korkeakouluverkoston. Kaksi yliopistoa ja 16 ammattikorkeakoulua tutkivat ja kehittävät hankkeessa käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen. Xamkissa otettiin käyttöön uudet opetussuunnitelmat fuusion myötä vuoden 2017 alusta. Opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaiset ja koostuvat osaamis-kokonaisuuksista, moduuleista. Opetussuunnitelmauudistuksessa johtavana ajatuksena oli työelämän vaatimusten nivominen opintojaksojen ja moduulien osaamistavoitteisiin sekä arviointikriteereihin.

Xamkin osatoteutuksen päätavoitteena on lähteä testaamaan ja kehittämään optimaalista toimintatapaa moduulien työelämäyhteyteen työn opinnollistamisen näkökulmasta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Verkkovirta-hankkeen piloteissa työn opinnollistamisen kohteena olivat yksittäiset opintojaksot. Pilotointi osoitti toimintatavan vahvuudet, mutta paljasti myös heikkoudet. Erillisten opintojaksojen osaamisvaatimusten ja työelämässä tapahtuvan oppimisen peilaaminen koettiin haastavaksi. Opintojaksot ovat suppeahkoja yhden opettajan toteutuksia, kun taas käytännön työtehtävistä suoriutuminen edellyttää useimmiten laajaa osaamista, erilaista asiantuntemusta ja yhteistyötä.

Verkkovirta-hankkeen kokemukset huomioiden Toteemi-hankkeen osatoteutuksen pilotit kohdistuvat tradenomiopintojen ydinosaamisen moduuleihin Mikkelin ja Kouvolan kampusten liiketalouden koulutuksessa. Moduuliopetuksessa tullaan hyödyntämään opiskelijoiden omia työpaikkoja (opiskelijalähtöinen työn opinnollistaminen) sekä Verkkovirta-hankkeessa luotua alumni- ja kumppanuusverkostoa (korkeakoulu- ja yrityslähtöinen työn opinnollistaminen). Xamkin opiskelijat ovat mukana Emma Gaalan 2018 suunnittelussa ja toteutuksessa. Tässä projektissa pilotoidaan korkeakoululähtöistä työn opinnollistamista suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin näkökulmasta.

Toisena tavoitteena on kehittää yhteistyössä työelämän kanssa uudenlaisia osaamisen näyttötapoja, jotka mahdollistavat tiedon ja osaamisen jakamisen laaja-alaisemmin korkeakoulun ja yhteiskunnan hyödyksi. On oletettavaa, että kirjallisten tenttien ohella työn kautta hankitun osaamisen näkyväksi tekeminen voisi onnistua muunkinlaisilla menetelmillä. Opettajien rooli korkeakoulun työelämäyhteistyössä on merkittävä. Osatoteutuksen kolmantena tavoitteena onkin opettajien työelämäpedagogiikan kehittäminen. Hankkeen puitteissa pyritään järjestämään ammattikorkeakoulun opettajakunnalle työelämäpedagogista täsmäkoulutusta, joka tukee työn opinnollistamisen ratkaisuja.
 
Kuvateksti: Xamkin osatoteutuksen tavoitteet nivottiin 12.9. Toteemi-hankkeen kokonaistavoitteisiin. Kuvassa: Alisa Pettersson (Haaga-Helia) ja Hannele Lappalainen (Xamk)

Teksti ja kuvat: Hannele Lappalainen

 

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit