Osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi –opintojakso osaksi HOT-prosessia

Osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi –opintojakso osaksi HOT-prosessia
Lahja Karjalainen FT Lapin ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakouluun hakeutuvilla on usein monenlaista osaamista. Hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa (HOT) saadaan yksilön osaaminen todennetuksi. Yhtenä Lapin ammattikorkeakoulun Toteemi-osahankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen, osaamisperustaiseen opetussuunnitelmaan perustuva osaamisen näytön prosessi hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Osaamisperusteisuus tarkoittaa myös osaamisen tunnistamisen, hankkimisen ja osoittamisen prosesseja, joissa opiskelija ja koulutuksen järjestäjä toimivat. Osaamisperusteisuuden konkreettinen toteutuminen voi vaihdella, mutta yhteisenä periaatteena on osaamisen hankkiminen ja osoittaminen, ei opintojen suorittaminen. (Happo ja Perunka, 2016)

Prosessi aloitetaan, kun opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan. Ensimmäiseksi osana orientoivia opintoja opiskelija suorittaa Osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi - opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuden aikana laaditaan portfolio, jossa tiedot ja taidot esitellään. Opiskelija on voinut hankkia tutkintoon kuuluvaa osaamista työssä, käymällä armeijan, tekemällä vapaaehtoistyötä tai olemalla mukana harrastustoiminnassa. Portfolion avulla voidaan nopeasti tunnistaa hankittua osaamista suhteessa ammattikorkeakoulun tutkintoon. Ohjattu opintojaksototeutus tehdään osana opiskelijoiden perehdytystä opiskeluun ja tutkintoon. Opiskelijat tarvitsevat ohjausta osaamisensa tunnistamisen ja näyttämisen pohdiskelun sekä toteuttamisen prosesseissa (Saranpää, 2009).

Opintojakson tavoitteena on koota yhteen opiskelijan hankkima osaaminen. Ammatillisen portfolion avulla voidaan osoittaa dokumentein ammatillinen osaaminen ja pätevyys laajemmin kuin perinteisellä ansioluettelolla. Opiskelijalla tulee olla kykyä ja motivaatiota analysoida, reflektoida sekä perustella olemassa olevaa osaamistaan suhteessa tavoiteltavan tutkinnon kompetensseihin. Tätä oppii kirjoittamalla oppimiskokemuksistaan ja keräämällä palautetta ja dokumentteja saavutuksistaan. Portfolion avulla voi myös pohtia omia oppimistavoitteita sekä vahvuuksia ja kehittämisalueita ammatissa.

Osaamisen tunnistaminen tehdään jo ennen opintojen aloitusta ja opintojen alettua opiskelija osoittaa ammattikorkeakoulutasoisen osaamisensa tuutoropettajalle portfolion avulla. Tuutoropettaja ohjaa opiskelija seuraavaksi osaamisen tunnustamisen prosessiin, joka tehdään opintojen alkuvaiheessa.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opintojaksojen toteuttamissuunnitelmissa kuvataan osaaminen, joka jakson suorittamiseksi tulee näyttää. Lisäksi kuvataan näyttämisen prosessit eli miten opiskelijan edellytetään todentavan oma, jo aiemmin hankkimansa osaaminen. Lapin ammattikorkeakoulussa kehittämisen yhtenä tavoitteena on siirtyä opintojaksokohtaisesta hyväksiluvusta laajempaan kompetenssipohjaiseen hyväksilukuun. Opiskelijoiden näkökulmasta on tärkeää laatia ohjeita ja ohjata heitä uuteen toimintatapaan pois pirstalemaisesta osaamisen kuvaamisesta. Osaamisen näytön toteutustapana voi olla kirjallinen tai suullinen tentti, työnäyte,osaamisportfolio, raportti, keskustelu tai jokin muu suoritus. Kun osaamisen näyttämisen tapoja suunnitellaan, niillä on oltava looginen yhteys tavoiteltavaan osaamiseen: miten voidaan parhaiten tunnistaa tietoja, taitoja ja asenteita, jotka ovat kulloisessakin osaamisessa. Kun osaamiset ja näyttämisen prosessit kirjataan opintojaksojen suunnitelmiin, ne ovat sekä opiskelijan että opettajien nähtävissä. Opiskelija osoittaa osaamisensa pääosin Lapin ammattikorkeakoulun näyttöpäivinä.

Opintojen aikana opiskelija voi jatkaa portfolion työstämistä. Opintojen edetessä portfolio toimii apuvälineenä oman ammatillisen ajattelun kehittymisen dokumentointiin ja arviointiin. Samalla opiskelija voi jäsentää omia tavoitteitaan ja seurata omaa kehittymistään. Aineistosta voi valita ja muokata materiaalia tarpeen ja tilanteen mukaan. Opintojen päättyessä hänellä onkin sitten valmis portfolio työnhakua varten

Lähteet:

Happo Iiris ja Perunka Sirpa: Miten sinä haluaisit osaamisesi osoittaa? Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2/2016
Saranpää Mika ja Tunnes-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen-työkirja ammattikorkeakouluille. 2009

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit