Innovaatio-opinnot Metropoliassa

Arja Ristola, Metropolia

Jokainen Metropolian opiskelija suorittaa opintojensa aikana 10 opintopisteen (työmääränä 10 x n. 27 tuntia) laajuiset Innovaatio-opinnot, joiden tarkoituksena on kehittää opiskelijan projektityötaitoja asiantuntijaympäristössä yhdessä kumppanien kanssa.

”Tavat tehdä työtä muuttuvat, minkä vuoksi myös osaamistarpeet muuttuvat. Yhä harvemmin töitä tehdään yksin. Organisaatiot ovat yhteistoimintahakuisia ja verkottuneita. Työtä luonnehtii ennalta määrittelemättömyys, ja sitä tehdään vähemmän rutiininomaisesti.Työntekijältä odotetaan moniosaamista, kykyä nähdä ja tuottaa vaihtoehtoisia toimintatapoja. Moniosaajuus syntyy ryhmässä. Työelämässä tarvitaan sekä syvälle menevää substanssiosaamista että niitä, jotka kykenevät luovimaan eri osaamisalueilla ja toimimaan laaja-alaisesti.Substanssiosaamisen lisäksi tarvitaan kykyä seurata, etsiä ja löytää olennaista tietoa, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä perustella omat näkökantansa asiakkaille ja muille ammattilaisille.Monialainen innovaatioprojekti tarjoaa opiskelijalle tällaiseen työskentelyyn hyvän oppimisympäristön.” (www.metropolia.fi)

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisalueella haluamme tarjota monimuoto-opiskelijoille, joista suurin osa on työssäkäyviä, mahdollisuuden opinnollistaa innovaatio-opinnot työpaikallaan.

Innovaatioprojekti-toteutuksen tiedoissa määritellään

”Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä tutkintoalansa osaamista alueellisessa valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisten asiantuntijoiden yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa.
- käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.” (oma.metropolia.fi)

Ja edelleen toteutuksen sisällöksi on määritelty:

”Projekti- ja innovaatiotyöskentely: ideointi, suunnittelu, toteutus, arviointi, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi.
Yhteistyötaidot, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovatiiviset työmenetelmät.
Yhteisöllisen kehittämisosaamisen alueet: kehittämisen prosessit, kehittämisen koordinointi ja hallinta, kehittämismallien uudistaminen.” (oma.metropolia.fi)

Yhtenä tehtävänä toteutuksessa olemme pyytäneet opiskelijoita reflektoimaan oppimistaan suhteessa toteutuksen määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin. Reflektointi ei ole perinteinen menetelmä oppia/opiskella insinööritieteissä, mikä näkyikin vastauksissa.

Osa vastaajista kertoi hyvinkin yksityiskohtaisesti, mikä heidän projektissaan vastasi mitäkin toteutukselle määriteltyä sisältöä ja/tai osaamista.

Opiskelijoiden mukaan innovatiiviset työmenetelmät eivät ole kovin tyypillisiä insinöörien työssä tai ainakin he kokevat näin. Toiset opiskelijat pystyivät näkemään projektissaan innovatiivisuutta. Muutamissa vastauksissa opiskelijat kommentoivat, että varsinaista innovatiivisuutta he eivät olleet projektissaan havainneet ja joku koki selvästi, ettei projektissa ollut mitään innovatiivisuutta, uusi menetelmä/tuote oli vain suunniteltu lähtien tarpeesta. Useissa vastauksissa tuli esiin, että toteutuksen sisällöt toteutuivat projekteissa.

Suurin haaste oli aikataulussa pysyminen sellaisissa projekteissa, joissa asiakkaan tarve ei ollut kiireinen ja joissa työnantaja ei ollut antanut aikataulua.

Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden palaute opinnollistetuista innovaatioprojektiopinnoista oli hyvin positiivista.

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit