Kohtaavatko opiskelijoiden ajatukset korkeakoulun ja työelämän?

Johanna Holvikivi, projektipäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu

Mikä sai opiskelijoilta suurta kiitosta, kun heitä haastateltiin Toteemi hankkeen vertaisarvioinnissa. Ilolla voi todeta, että suurimman kiitoksen saivat tutor-opettajat. Heidän roolinsa koettiin todella tärkeänä ja heidän puoleensa oli helppo kääntyä. Opiskelijoilla oli henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että heidän ammatti-identiteettiään tuetaan opintojen aikana hyvin. Uraohjausta ei niinkään tunnistettu, mutta ei myöskään erityisesti kaivattu. Niin opiskelijat kuin opettajat toivat esille ohjauksen merkityksen, jossa yhdistyy ammatillinen kasvu ja kehitys opintojen aikana sekä siinä ohessa uran ja työpolun ohjaus. Tarvetta erilliselle uraohjaukselle ei haastatteluissa tullut esille.

Aikaisempien opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) ovat näyttävät lyöneen läpi opiskelijoiden kokemusten mukaan. Koettiin, että Ahotointiin on hyvät mahdollisuudet, sekä nykyiset ohjeet ja käytännöt hyödyntävät aikaisemman osaamisen tunnistamista. Työn opinnollistamisen mahdollisuudet oli jäänyt suurimmalle osalle vieraaksi. Opinnollistaminen kaiken kaikkiaan oli teema, johon tulevaisuudessa tulee panostaa ja muuttaa toimiviksi käytännöiksi. Onko se työssä tapahtuvaa, vai hankemaailman osana vai yritys- ja järjestötyössä tapahtuvaa, on varmasti aina harkittava erikseen ja tavat tehdä poikkeavat toisistaan. Opetushenkilöstön näkökulmasta puolestaan toivottiin työn opinnollistamisesta yhteistä keskustelua koulutusohjelmissa ja yhteisiä käytänteitä. Tällä hetkellä työn opinnollistaminen toteutuu yksittäisten opettajien toimesta, jos sitä ei ole rakennettu osaksi opetussuunnitelmaa.

Opetushenkilöstö olisi mielellään vahvistamassa systemaattisia toimintamalleja ja toimintatapoja työelämäyhteistyön edistämiseksi, niin että kaikki osapuolet voittaisivat yhteistyöstä.  Samoin työelämän toive oli päästä korkeakoulun kanssa pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jossa yhdyshenkilöt määritelty, joiden kanssa voidaan kehittää toimintaa. Tätähän Metropolia ammattikorkeakoulu on lähtenyt kehittämään asiakasverkostoyhteistyönä. Toiminnan jalkautuminen niin korkeakoulun sisällä kuin ulospäin on siis tulevaisuuden toimintaa. Samoin henkilöstö toivoi aktiivista, innostavaa kulttuuria ja resursseja toimia yhdessä yli koulutusohjelmien, action group, pop up toimintaa. Opiskelijoiden kokemuksetkin tukevat tällaisen toiminnan kehittämistä, sillä opiskelijoiden kokemukset yli koulutusohjelmien välisestä toiminnasta olivat vähäiset.

Mitä vielä? Opiskelijoilla oli paljon hyviä ja innostavia kokemuksia alumnitoiminnasta, he suorastaan kiittivät alumnejaan. Sanoivat, että toimintaa ja kokemuksia voisi olla lisää, vaikka haastateltavilla olikin hyvin ollut alumnitoimintaa. Yleisesti voidaan todeta, että Metropoliassa alumnitoiminta vaihtelee hyvin paljon ja siihen vaikuttaa sekä koulutusohjelman koko, että myös ala. Alumnitoiminnan kehittyminen korkeakoulun tasolla edellyttää toimenpiteitä. Työelämän edustajat toivat puolestaan esille, että opiskelijoilta edellytetään nykyisin aika paljon heidän tullessaan työelämään tai harjoitteluun, näitä valmiuksia pitäisi lisätä, erityisesti asennetta toimia korkeakouluopintojen aikana.

Metropolialta toivottiin erityisesti huomion kiinnittämistä opiskelijoiden työelämävalmiuksiin sekä työhyvinvoinnin edistämiseen opiskeluprosessin aikana ja kehittämään välineitä työelämävalmiuksien ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Työelämänedustajat olivat kiinnostuneita ja innostuneita yhteiseen keskusteluun työn muutoksista ja uusista vaateista.

Katsaus perustuu syksyllä 2018 tehtyyn 3 amk vertaisarviointiin Toteemi hankkeessa.

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit