Jalkapallovalmennukseen painottuva liikunnanohjaajan AMK-koulutus

Heikki Hannola, Lapin AMK

Lapin ammattikorkeakoulussa Rovaniemellä on tarjolla jalkapallovalmennukseen painottuva liikun-nanohjaajan AMK-koulutus, jonka toteutuksessa on mukana Suomen Palloliitto. Koulutus käynnistyi syksyllä 2018 ja siinä on tällä hetkellä mukana kymmenen opiskelijaa. Opiskelijat ovat hakeutuneet koulutukseen Palloliiton kautta: Lapin AMK ja Palloliitto ovat yhdessä luoneet koulutukseen pääsevien opiskelijoiden kriteerit, joiden pohjalta Palloliitto on tehnyt lopullisen opiskelijavalinnan.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen yliopettaja Heikki Hannola teki yhdessä koulutuspäällikkö Santeri Suvalan ja tutkimuspäällikkö Henri Lehdon kanssa aloitteen koulutuksen järjestämiseksi vuoden 2017 loppupuolella. Idean myyminen Palloliitolle ei tuottanut haastetta, koska Palloliiton nuorisopäällikkö Marko Viitasen mukaan liitto on panostanut valmentajakoulutukseen valtavasti viimeisten vuosien aikana ja samalla he ovat pohtineet kehityssuunnitelmia. Loput netissä!
Ajatus jalkapallovalmennukseen painottuvasta liikunnanohjaajan AMK-koulutuksesta tuli siis hyvään saumaan, ja se hyödyttää kaikkia osapuolia. Koulutuksen vastaavana opettajana toimii Heikki Hannola ja lajiin liittyvien koulutussisältöjen suunnittelusta, ohjauksesta sekä koordinoinnista vastaa Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen valmennuskeskuksen kouluttaja Santeri Suvala. Opinnäytetöistä ja kehitystehtävistä vastaa Suomen Palloliiton tutkimus- ja pelianalyysiasiantuntija Henri Lehto.

Tutkinto suoritetaan pääasiassa verkko-opintoina; kontaktiopetusta on kaksi kertaa vuodessa viikon jaksoina. Näiden lisäksi on sekä syksyllä että keväällä erillisiä näyttöpäiviä, jotka koskevat verkko-opintoja. Opiskelu ei ole paikkakuntaan sidottua, joten tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelijat aloittavat opinnot avoimen AMK-opiskelun kautta ja suoritettuaan 60 opintopistettä ensimmäisen vuoden aikana he voivat hakea erillishaulla tutkinto-opiskelijoiksi.
Valmistuttuaan heillä on perinteisten liikunnanohjaajien tavoin mahdollisuus hakeutua esimerkiksi ammattikorkeakouluun suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa tai yliopistoon suorittamaan maisterivaiheen opintoja.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa kattavan ymmärryksen urheilun vaatimuksista sekä lajispesifin koulutuksen, joka pohjautuu lajin vaatimuksiin. Opiskelija kerryttää osaamista, jolle on tarvetta jalkapalloon ja sen valmennukseen sekä toiminnan kehittämiseen liittyvissä työtehtävissä. Koulutuksen myötä saadaan lisää korkeakoulutettuja osaajia jalkapallon pariin. Opinnot ovat erittäin tiiviisti yhteydessä työelämään ja koulutuksessa työ nähdään osaamisarvona. Käytännössä työ siis pyritään opinnollistamaan.

Viitasen mukaan Palloliiton tavoitteena on, että lasten ja nuorten toimintaan saadaan todella hyvät valmentajat ja tähän tarvitaan hänen mukaansa korkeakoulutason opiskelua. Tutkinnon suorittaneet valmentajat voivat viedä osaamistaan eteenpäin auttamalla oman yhteisönsä muita valmentajia kehittymään ja kehittämällä koko seuran toimintaa, unohtamatta tietenkään alueellista tai koko Suomen kattavaa kehittämistoimintaa.

”Palloliiton näkökulmasta korkeatason koululaitoksessa on paljon osaamista, josta me voidaan liittona oppia ja meidän innokkaat, koulutukseen haluavat valmentajat voivat oppia, eli myös oppimisen näkökulmasta tulee parempaa”, Viitanen toteaa.

Tutkinnon rakenne
Tutkinnosta (210 op) 95 opintopistettä muodostuu liikunnanohjaajan perinteisen AMK-tutkinnon perus- ja ammattiopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Loput 115 opintopistettä sen sijaan tulevat puhtaasti lajiin liittyvistä opinnoista. Palloliiton teoriaopinnot ovat laajuudeltaan 45 opintopistettä. Näiden lisäksi opiskelija suorittaa vielä neljä harjoittelua (yhteensä 55 opintopistettä) sekä 15 opintopisteen opinnäytetyön.  

Palloliiton teoriaopinnot sisältävät ensimmäisenä vuonna kolme, yhteensä 13 opintopisteen laajuista koulutusta, jotka ovat futisvaiheen startti, 5-7-vuotiaiden ikävaihekoulutus sekä 8-11-vuotiaiden ikävaihekoulutus. Toisena vuonna opiskelija voi suorittaa joko UEFA C-tason valmentajakoulutuksen tai oman oppimispolun opintoja (10 op) kurssitarjottimelta. Nämä oman oppimispolun opinnot opiskelija voi valita Lapin ammattikorkeakoulun tai Lapin yliopiston kurssitarjonnasta. Opiskelija voi halutessaan valita maksullisia opintoja myös muista korkeakouluista tai esimerkiksi valmentajan ammattitutkinnon. Näiden lisäksi Palloliitto tarjoaa valittavaksi jalkapallon fysiikkaan liittyvän erikoiskoulutuksen, maalivahtivalmennuksen erikoiskoulutuksen, videoanalyytikkokoulutuksen sekä kouluttajakoulutuksen. Valitsemiaan opintoja opiskelija suorittaa myös kolmannen ja neljännen vuoden aikana, yhteensä 25 opintopisteen edestä.
Sekä harjoittelujen että opinnäytetyön tulee liittyä jalkapalloon. Ensimmäisenä vuonna harjoittelu keskittyy lasten ja nuorten jalkapallovalmennukseen, kun taas toisena vuonna kohderyhmänä ovat nuoret. Kolmantena vuonna opiskelija suorittaa 8-10 viikon pituisen harjoittelun ulkomaisessa jalkapalloakatemiassa. Neljännen harjoittelujakson aikana opiskelija tekee jalkapalloon liittyvän kehittämistehtävän joko seurassa tai liitossa.
 
Koulutus käytännössä
Opiskelijat opiskelevat verkossa muun muassa pedagogiikkaa, anatomiaa ja fysiologiaa, biomekaniikkaa sekä fyysisen kehityksen tukemista. He pyrkivät viemään opinnot käytäntöön soveltamalla opittuja asioita omassa työssään. Raporteissa he reflektoivat kokemuksiaan ja tuovat osaamistaan esille, ja näin saavutetaan koulutuksen vaatima osaamistaso.

Palloliitto on mukana suunnittelemassa kokonaiskoulutusta ja edustaa toisinaan myös lähiopetus-jaksoilla. Viitasen mukaan he ovat lähijaksoilla kaksi viikon jaksoa vuodessa, ja tuolloin valmistellaan kytköstä henkilön kehittymiseen jalkapalloyhteisössä. Pääasiallinen vastuu on kuitenkin Lapin ammattikorkeakoululla, koska ammattikorkeakoulun henkilöstö myöntää ja hyväksyy suoritukset.  

”Tällä viikolla olemme lähijaksolla pääosin vastanneet koulutuksesta. Olemme vetäneet valmentaja-koulutuksen osiot ja kouluttajaosaamiskoulutukset. Opiskelijat tekevät opinnäytetöitä ja opinto-osioita töihin liittyen. Niihin liittyviä osa-alueita on yhdessä koulun kanssa sparrattu”, Viitanen kertoo.  

Tällä hetkellä kaikilla koulutuksessa mukana olevilla opiskelijoilla on jo valmennustaustaa. Opiskelija Antti Neuvosen mielestä koulutuksen tuomaan faktatietoon helpompi suhtautua, kun kokemusta käytännön työstä löytyy jo etukäteen: “Mielestäni tämä reitti, missä on ensin hankittu käytännön tasolla opetusta ja kokemusta minkä jälkeen tulee ammattikorkeakoulun tasoista koulutusta, on itselleni parempi. Tätä kautta pystyn jo käytännön puolelta joko kyseenalaistamaan tai tukeutumaan paremmin koulutuksen tuomaan faktatietoon. Mielestäni on myös todella tärkeää, että tietää jo ennalta valmentamisen teoriaa, jotta teorian vieminen käytäntöön ei vaadi niin isoa porrasta kiivettäväksi.”
Viitanen haluaa muistuttaa, että suomalaisessa yhteiskunnassa kaikkien pitäisi ymmärtää, että osaaminen ja koulutus on keino muuttaa asioita parempaan suuntaan. Suomessa on osaavia ja innostuneita ihmisiä tekemässä muutosta käytännössä. Lisäksi koetaan, että liikkuminen ja urheilu sekä niihin liittyvä hyvinvointi on tärkeää, joten korkeakoulutason liikunnanohjaajakoulutukseen panostaminen on koko yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää.

Lähteet
Hannola, Heikki. Lapin AMK. Haastattelu 13.2.2019
Neuvonen, Antti. Opiskelija. Haastattelu 26.2.2019
Viitanen, Marko. Suomen Palloliitto. Haastattelu 15.2.2019

 

Tapahtumat


Yhteistyökumppanit