Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Kuvaus
HAMKin strategian lähtökohtana on korkeakoulun toiminnan uudistaminen tavalla, joka varmistaa HAMKin ja sen toiminta-alueen menestymisen riippumatta korkeakoulupoliittisista muutoksista. Toiminnan keskiössä ovat opiskelija, työelämä ja tutkimus. Opiskelija keskiössä -periaate ohjaa koulutuksen toteuttamista ja sen mukaan tarjotaan opiskelijoille kolme vaihtoehtoista opintopolkumallia. Mallit ovat työviikkopohjainen 8–16 –malli. Malli 24/7 mahdollistaa opintojen etenemisen tutkinnon tavoiteaikaa nopeammin sekä malli 18–100, joka on työelämässä tapahtuvaa oppimista hyödyntävä opiskelumuoto. Yhteistä malleille on opiskelijasta välittävä ohjauskulttuuri, hänen henkilökohtaisen urapolkunsa rakentaminen, valmentava opetuksellinen ote sekä yhteisöllinen työskentelytapa ja vahva virtuaalikampuksen hyödyntäminen.

Tavoitteet
Tavoitteena on HAMKin koulutuksen mallien itse- ja vertaisarvioinnin pohjalta tuottaa tietoa korkeakoulutuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Arvioinnin pohjalta edistetään yhteisöllisen työskentelyn malleja (opiskelija, työelämä ja opettajat) ja kehitetään uusia innovaatioita, jotka vahvistavat opettajan substanssiosaamista ja koulutuksen työelämäläheisyyttä sekä alueen kilpailukykyä. Lisäksi valmennetaan opetus- ja työelämän henkilöstöä uudistamisprosessiin mm. digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeen osana on tutkimuksellisen tiedon tuottaminen työelämäosaamiseen ja -yhteistyöhön liittyvistä prosesseista.

Toteutus
Hankkeeseen on valittu kolme koulutusta, joilla kullakin on omista tarpeistaan lähtevä toimintatavoite.
Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Työelämän ja koulutuksen välisen yhteistyön vahvistaminen kumppanuusverkostoja lisäämällä.
- Yritysprojektit kaikkiin profiloiviin moduuleihin.
Puutarhatalous
- Uusia ratkaisuja työn opinnollistamiseen ja työssä tapahtuvan oppimisen tutkimukselliseen lähestymiseen.
- Opiskelijan osaamisen tunnistaminen suhteessa hänen työhönsä ja sen dokumentointi osaksi opintoja.
Liiketalous (YAMK)
- Opintojen tutkiva ote kiinnitettynä opiskelijan omaan työhön.
- Opiskelijan työyhteisön ja opettajan väliset neuvottelut ketterän korkeakouluoppimisen soveltamiseksi ja mallintamiseksi.

Eteneminen
Kullekin koulutukselle on laadittu toimintasuunnitelma syksyn 2017 aikana. Pohjana on koulutuksille laadittu itse- ja vertaisarviointi. Lukuvuoden 2017-2018 aikana nimetään yrityskumppanit ja yhteissuunnittelun avulla mallinnetaan toimivia käytäntöjä/toimintamalleja. Toimintamalleja levitetään prosessin aikana HAMKin opetus- ja tutkimushenkilöstölle.

Kumppanit
Keskeiset kumppanit ovat koulutusten yritys- ja työelämäkumppaneita. Lisäksi muut HAMKin korkeakouluhankkeet integroidaan sopivasti tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tulokset ja vaikutukset
Tuloksena saadaan arviointi- ja kehittämismalli, jonka avulla joustavia opintopolkuja voidaan toteuttaa ketterästi. Opettajien työelämäosaaminen kehittyy niin, että ohjaustaidot monipuolistuvat tukemaan opiskelijoiden erilaisia uratavoitteita. Työelämä ja yritykset ovat paremmin tietoisia koulutuksen tavoitteista ja osaamisen arvioinnista sekä voivat vaikuttaa kehittyneiden työelämäyhteistyömuotojen suunnitteluun.

Tulokset videolla

Yhteyshenkilöt
Yliopettaja Leena Nikander, leena.nikander@hamk.fi
Projektikoordinaattori Elina Rantala, elina.rantala@hamk.fi

 


Yhteistyökumppanit