Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Kuvaus

Humakissa tehdään parhaillaan opetussuunnitelmauudistusta, jonka yksi tärkeimmistä tavoitteista on kehittää työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä opintojen aikaisessa työssä, harjoittelussa sekä hanke- ja innovaatiotoiminnassa. Humakin uudessa strategiassa keskeisiä painopisteitä ovat tiivis vuoropuhelu työ- ja elinkeinoelämän kanssa, valmistuneiden vahvat urapolut, digitaalisen työ- ja opiskeluympäristön luominen ja muutokseen valmis reagointikyky. Niin OPS-uudistus kuin uuden strategian toimeenpano nivoutuvat läheisesti Toteemi –hankkeen tavoitteisiin ja toteutukseen.

Tavoitteet
Toteemi –hankkeen tavoitteena Humakissa on kulttuuri- ja tulkkauskoulutuksen harjoittelun ja työssä tapahtuvan oppimisen mallintaminen, digitaalisten oppimis- ja työskentelyalustojen kehittäminen, valmistuneiden opiskelijoiden laadullisten urapolkujen selvittäminen sekä saadun tiedon hyödyntäminen opinnoissa ja alumnitoiminnassa.

Toteutus
Hanke toteutetaan Humakin strategian toimeenpanon ja opetussuunnitelmauudistuksen osana seuraavilla toimenpiteillä:

1) Opintojen aikaisen työssäkäynnin mallintaminen

2) Koulutuksen harjoittelun ja työssä tapahtuvan oppimisen kehittäminen

3) Digitaalisten oppimisalustojen kehittäminen

4) Urapolkujen tutkimushanke

Eteneminen
Opintojen aikaisen työssäkäynnin mallintamiseen valitaan pääkaupunkiseudun kulttuurituotannon opiskelijoista pilottiryhmä. Heille rakennetaan oppimispolku, joka liitetään osaksi uuden opetussuunnitelman toteutusta. Tulkkausalan koulutuksen harjoittelun ja työssä tapahtuvan oppimisen kehittämisessä rakennetaan harjoittelumalli yhdessä alan yritysten kanssa, ja liitetään se osaksi OPS-uudistusta. Digitaalisten oppimisalustojen kehittäminen tehdään osana yhteisöpedagogikoulutuksen ylemmän amk-tutkinnon uudistamista. Toimenpiteeseen liittyy kansainvälisten hyvien käytänteiden benchmarkkaus. Urapolkujen tutkimushankkeessa tehdään selvitys opiskelijoiden laadullisesta työllistymisestä, erityisesti yrittäjyydestä. Tuloksia hyödynnetään opiskelijoiden ammatillisissa opinnoissa.

Kumppanit
Keskeiset kumppanit ovat kulttuurituotannon pääkaupunkiseudun työelämäkumppanit, tulkkausalan yritykset ja valitut TKI-toimijat sekä omat strategiset korkeakoulukumppanit. Mahdollisia muita kumppaneita ovat tutkimus- ja kehittämishankepartnerit sekä alumnit.

Tulokset

Tuloksena saadaan aikaan työssäkäynnin oppimisen malli, joka parantaa työn ohessa tapahtuvaa opiskelua ja tarjoaa opiskelijoille työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Tulkkauksen koulutuksen harjoittelun malli kehittää opintojen sujuvuutta, tarjoaa autenttisia työelälähtöisiä oppimisympäristöjä ja parantaa oppimisen laatua. Työnantajille malli mahdollistaa kehittämistyöhön osallistumisen. Digitaalisten innovaatioalustojen konsepti mahdollistaa opiskelijoiden, henkilökunnan ja kumppaneiden yhteistyön uusien innovaatioiden synnyttämiseksi. Urapolkujen tutkimushankkeesta saatuja tietoja voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja opiskelijoiden sitouttamisessa toimialaansa. Kaikkien osioiden tulokset integroidaan osaksi Humakin strategian toimeenpanoa, OPS-uudistusta sekä uuden digikampuksen rakentamista.

Tulokset videona

Yhteyshenkilöt
Koulutussuunnittelija Helka Luttinen, helka.luttinen(at)humak.fi, 020 7621 371
Innovaatiopäällikkö Timo Parkkola, timo.parkkola(at)humak.fi, 020 7621 232
 


Yhteistyökumppanit