Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)

TOTEEMI - Oppiminen yli rajojen

Kuvaus
Ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Tärkeimmiksi on tunnistettu työn ja oppimisen muutos, digitalisaation ja yrittäjyyden kasvava rooli, uudet liiketoimintamallit, kansainvälisyyden sekä korkeakoulurakenteiden muutokset.Keski-Suomessa toteutetaan lähivuosina useita suuria investointeja, jotka tarjoavat aivan uudenlaisia kehitysalustoja korkeakoulun ja työelämän rajapinnoille kehittyvissä yhteistyöverkostoissa, ”Uuden sukupolven korkeakoulussa”. Merkittävässä roolissa tulee olemaan oppimisen ja työn yhdistäminen joustavasti.Ammatillisella opettajankoulutuksella on oppimisen muutoksessa ja pedagogisessa uudistamisessa keskeinen rooli kehittäjänä ja kehityskumppanina. Tällä TOTEEEMI-osahankkeella vahvistetaan alueellista yhteistyötä eri toimi- ja koulutusalojen rajapintoja ylittäen, rakenteita ja osaamista kehittäen. Kykenemme ratkomaan yhteiskunnan suuria haasteita vain oppimalla ja verkostoitumalla, pedagogisia rakenteita ja käytänteitä uudistamalla.

Tavoitteet

1.Uudistetaan korkeakoulupedagogiikkaa tunnistamalla oppimisen ja työn yhdistäviä eritasoisia verkostoja ja kumppanuuksia sekä tuottamalla pedagogisia toimintamalleja työn ja oppimisen yhdistämisestä.

  • Avataan ja kehitetään työn opinnollistamisen toimintamalleja ja yhteistä käsitteellistä ymmärrystä JAMKin eri alojen kesken sekä yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.
  • Kytketään osaamisen tunnistaminen ja työn opinnollistaminen osaksi yksilöllisiä oppimispolkuja JAMKissa.  
  • Kehitetään digitaalisia ratkaisuja oppimisen ohjaamisen tueksi työpaikoille.

2.Rakennetaan JAMKiin verkostoa (opettajat ja työelämän sekä opiskelijoiden edustajat), jossa kehitetään työn opinnollistamista eri koulutusaloilla.

  • Järjestetään monialaisia ja verkostomaisesti toimivia työpajoja, joissa hyödynnetään Verkkovirta-hankkeen vertaisarviointia ja LAB-perustaisessa toiminnassa kehitettyjä työtapoja.

3.JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa. Toimitaan alueellisessa yhteistyössä eAMK-  ja KOPE-hankkeen kanssa.

Toteutus
Syksyllä 2017 käynnistettiin hanke ja täsmennettiin suunnitelmia. Lisäksi aloitetaan koulutusalat ylittävä yhteistyö sopimalla ja käynnistämällä CASE-työskentely.
Hyvinvointi |  HYVI-CASE
Toimintaterapian tutkinto-ohjelmassa kehitetään joustavia pedagogisia ratkaisuja, joilla voitaisiin tarjota osaamisen kehittämisen mahdollisuutta paikasta ja ajasta riippumattomasti. Työn opinnollistaminen on yksi näistä ratkaisuista.
ICT-ala | ICT-CASE
Tavoitteena tehostaa yritysyhteistyötä, keinoina toimintamallin kuvaus, systemaattisuus ja vakiinnuttaminen digivälineitä, hyviä käytänteitä ja verkostoja hyödyntäen.

Liiketalouden ala | LIKE-CASE
Kehitetään työn opinnollistamista restonomiopinnoissa ja digitaalisten välineiden käyttöä näissä kysymyksissä.

Eteneminen
Syksyn 2017 työ on aloitettu edellä kuvatun mukaisesti. Keväällä 2018 mallinnetaan jo toimivia yhteistyöverkostojen hyviä käytänteitä ja kehittämistarpeita, kehitetään ja luodaan uusia verkostoja sekä jatketaan kehittämistoimintaa caseissa. Tavoitteena on, että ymmärrys ja osaaminen työn ja oppimisen yhdistävästä toiminnasta, pedagogiikasta ja kehittämisestä on luonteva osa oppimista. Hyödynnetään myös muita yhteiskehittämisen tapoja (blogit, videot ja webinaarit). Syksyllä 2018 – keväällä 2019 jatketaan kehittämistoimintaa caseissa ja monialaisissa työpajoissa sekä laajennetaan yhteistyön verkostoa.

Kumppanit
JAMK koulutusalat, työelämä- ja yrityskumppanit sekä opiskelijakunta
Muut ammatilliset opettajakorkeakoulut ja hanketoimijat
eAMK- ja KOPE-hankkeet

Tulokset ja vaikutukset
Korkeakoulutus uudistuu verkostoyhteistyönä:

  • pedagogiset rakenteet ja toimintamallit uudistuvat verkostoissa toteutettavina, työn ja oppimisen integroivina pedagogisina käytänteinä ja toimintamalleina
  • opiskelijoiden opintopolut moninaistuvat ja joustavoituvat, opiskelijoiden oppimaan oppimisen taidot ja työelämään kiinnittyminen vahvistuvat
  • opettajuus uudistuu ja syvenee verkosto-osaamisena työelämäyhteistyössä

Tulokset videona

Yhteyshenkilöt
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Yhteyshenkilö Annu Niskanen
annu.niskanen@jamk.fi, 040-532 2756
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä

 

 


Yhteistyökumppanit