Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen toteuttama tutkimus Toteemihankkeessa liittyy kehittämiskoriin 2, Osaamista työstä ja työhön, jossa tutkitaan ja kehitetään työssä oppimista korkeakouluopinnoissa. Tutkimusta toteutetaan kolmessa eri vaiheessa hankkeen aikana.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa laadittiin kirjallisuuskatsaus koulutuksen ja työelämän yhteistyön malleista ja opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogiikasta. Kirjallisuuskatsauksen (Tynjälä, Virolainen, Heikkinen & Virtanen 2018) pohjalta pidetty kongressiesitys (Virolainen, Tynjälä, Virtanen, Heikkinen & Laitinen-Väänänen 2017) on jo saatavilla.

Toisessa vaiheessa, vuonna 2018, kerätään tutkimushaastattelujen avulla tietoa työelämäyhteistyöstä ja työelämätaitojen oppimista tukevista pedagogisista ratkaisuista ammattikorkeakoulujen eri alojen koulutuksessa. Lisäksi tutkimuksen avulla syvennetään ymmärrystä työelämäläheisten käytäntöjen rakentumisesta ja uudistumisesta. Tutkimuskohteet ovat löytyneet ammattikorkeakoulujen omien ilmiantojen kautta, ts. he ovat itse saaneet tuoda esille hyväksi havaitsemansa työelämäläheisen käytännön. Parhaillaan näistä käytännöistä kerätään aineistoa opettajia, opiskelijoita ja työelämän edustajia haastattelemalla. Aineistonkeruuta toteutetaan yhdessä eAMK -hankkeen kanssa. Alustavien analyysien mukaan (Tynjälä, Heikkinen, Virtanen, Virolainen & Laitinen-Väänänen 2018) hyvät työelämäläheiset käytännöt

  • ovat isoja opintokokonaisuuksia, jotka saattavat kytkeä toisiinsa yhtä aikaa suoritettavaksi useampia opintojaksoja,
  • perustuvat tavalla tai toisella yhdessä tekemiseen ja oppimiseen, myös opettaja on astunut pois luokan edestä ohjaamaan ja tukemaan opiskelijoiden oppimista sekä
  • perustuvat useimmiten projektioppimiseen ja monialaista osaamista edellyttäviin käytäntöihin.

Tarkempiin analyyseihin päästään syksyllä 2018 haastatteluaineistojen litterointien valmistuttua. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa vuonna 2019 saatuja tuloksia tarkastellaan systemaattisemmin lomakeaineistoon perustuvan tutkimuksen avulla.

Tuloksia videolla

Recognition of prior learning (RPL) among international higher education students in Finland.
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63764

Lähteet:

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virtanen, A., Virolainen, M. & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Integrating Work and Learning in Finnish Higher Education. Esitys Research on Work and Learning -seminaari 4.6.2018. Jyväskylä.
Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen, H.L.T. & Virtanen, A. 2018. Promoting cooperation between educational institutions and workplaces: Models of integrative pedagogy and connectivity revisited. Arvioinnissa.
Virolainen M. & Heikkinen H. L.T. 2018. Vocational education and training institutions’ collaboration with the world of work from the perspective of actor networks and ecosystems of learning. Esitys Stockholm International Conference on Vocational Education and Training -kongressi 7.5.2018. Ruotsi, Tukholma.
Virolainen M., Tynjälä P., Virtanen A., Heikkinen H. L.T. & Laitinen-Väänänen, S. Models of collaboration between higher education and work. 2017. Esitys AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 29.11.–1.12.2017. Hämeenlinna.
Kongressiesityksiä tai -papereita voi pyytää sähköpostitse ensimmäisenä mainitulta henkilöltä. Sähköpostiosoitteet löytyvät seuraavan esittelyn yhteydestä.

Tutkimustiimi: Päivi Tynjälä, paivi.a.tynjala@jyu.fi; Hannu L. T. Heikkinen, hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi; Maarit Virolainen, maarit.ha.virolainen@jyu.fi ja Anne Virtanen, anne.virtanen@jyu.fi

 

 

 

 


Yhteistyökumppanit