Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin amk)

Kuvaus
Lapin amk:ssa on käytössä osaamis- ja ongelmaperusteinen oppiminen. Mallin mukaan työelämäyhteistyö on oppimisen keskiössä (esim. integroitu malli, joka perustuu konnektiiviseen työssä oppimisen malliin). Opiskelijapalautteessa on toivottu parempia yhteyksiä työelämään. Tämän parantamiseksi täytyy yhtenäistää työelämä yhteistyön käytäntöjä.
Lapin korkeakouluissa kerätty työelämäpalaute (v. 2015) korostaa työelämäyhteistyötä geneeristen kompetenssien saavuttamiseksi ja tämä puolestaan vaikuttaa valmistuneiden työllistämiseen. Lapissa on korkeakoulutettujen työttömyys lisääntynyt.

Lapissa kehitetty ammattikorkeakoulun ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen malli ns. Väyläopinnot, joka lisää ohjauksen tarvetta uutena joustavana opintopolkuna ja toimintamuotona.
Uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa siirrytään opintojaksosta laajempiin kokonaisuuksiin. Tämä vaikuttaa myös HOT-hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöihin. Opiskelijoiden näkökulmasta tärkeää on laatia ohjeita ja ohjata heitä uuteen toimintatapaan pois pirstalemaisesta osaamisen kuvaamisesta kohti kokonaisvaltaista kompetenssiperustaa. Opettajilta tämä vaatii myös uutta asennetta ja osaamista toimia erilaisilla tavoilla. Korostuva työelämäyhteistyö vaatii opettajien ja työelämäkumppaneiden osaamisen kehittämistä, jotta opiskelijoiden ammatillinen osaaminen vahvistuu. Käytössä on kompetenssipohjainen hyväksiluku, jolloin opiskelija voi osoittaa hankitun osaamisen monipuolisemmin työ-/oppimishistoriansa ajalta.

Lapin korkeakouluissa on tehty selvitys uraohjauksesta ja siinä nousi esiin mm. seuraavat kehittämiskohteet: opintoihin sisältyvä työelämäohjaus, työelämään valmistautuminen, opintoihin valintaan liittyvä tuki, työelämäohjauksen käytännöt, työelämäohjausta sisältävät opinnot ja toiminta, kuilu opintojen ja työelämän välillä sekä ohjauksessa tarvittavat välineet. Lapin amk:ssa hyvinvointi ja ohjaus perustuu holistiseen malliin, mutta kehittämistarvetta on edelleen ja tätä työtä tehdään yhdessä opiskelijakunnan (ROTKO) kanssa.

Tavoitteet

  1. Luoda uudenlainen, osaamisperustaiseen koko opetussuunnitelmaan perustuva ajattelu- ja toimintatapa HOT- hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.
  2. Kehitetään opettajien työelämäosaamisen ja arviointiosaamisen käytäntöjä hyödyntämällä Verkkovirta –hankkeessa tuotettuja ratkaisuja
  3. Tuetaan työelämäläheisesti opiskelijoiden opinto-ja urasuunnittelua ja parannetaan työllistymisen mahdollisuuksia alueelle.

Eteneminen
Etenee päähankkeen toteutuksen mukaan. Osallistumme kaikkiin kolmeen ”kehittämiskoriin”, joissa Lapin amk sitoutuu kehittämään valittua osa-aluetta. Hyödynnetään päähankkeen kv-verkoston ja tutkimuksen tuloksia osahankkeen kehittämiskoreissa. Päähankkeen toteutukseen osallistumisen lisäksi toteutetaan omina toteutuksina:

  • pilotin käynnistäminen (kehittämiskori 1)
  • ratkaisujen etsiminen ja koulutus (kehittämiskori 2)
  • menetelmien kartoitus, käyttöönotto ja pilotointi (kehittämiskori 3)

Keskeiset yhteistyökumppanit
Lapin ammattikorkeakoulussa on kehitetty jo pitkään työelämän kumppanuutta ja mm. osallistuvien kumppanien kanssa on tehty viralliset sopimukset konkreettisesta yhteistyöstä.
Jokaisella osaamisalalla on tehty kumppanuussopimukset tiettyjen yritysten ja organisaatioiden kanssa Vastikään on kehitetty ja otettu käyttöön työelämäyhteistyön toimintamalli, joka toimii myös tässä osahankkeessa.
Keskeisiä kumppaneita ovat:
Lapin sairaanhoitopiiri, Lappset  Group, Rovaniemen kaupunki, Lapin Kuntoutus OY, Staff Point
UrheiluAkatemia lisäksi Lapin AMKin opiskelijakunta -  ROTKO.

Tulokset
Kehittämiskori 1: Hankitun osaamisen parempi tunnistaminen ja tunnustamisen (HOT) toimintatapa ja sitä kautta opintopolun lyhentäminen joustavasti.
Kehittämiskori 2: Henkilöstö osaa työn opinnollistaminen toimintavan ja se on käytössä kaikissa koulutuksissa.
Kehittämiskori 3: Juurrutetut ratkaisut uraohjauksen menetelmiksi ja henkilöstön työelämäosaaminen on korkealla tasolla.
Työelämäyhteistyön parantumisen kautta ammattikorkeakoulu toimii kiinteänä osana työelämää.
Joustavien opintopolkujen kautta opintoajat lyhenevät (Väyläopinnot) ja työelämäyhteistyön tehostamisen kautta työllistyminen paranee.

Yhteyshenkilö
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Jokiväylä 11
96300 Rovaniemi
Lahja Karjalainen, lahja.karjalainen@lapinamk.fi, puhelin 040 710 6404

 

 


Yhteistyökumppanit