Metropolia ammattikorkeakoulu (Metropolia)

Tavoitteet

  1. lisätä ymmärrystä erilaisista palkkatyön opinnollistamisen käytänteistä, tarpeista ja haasteista eri koulutusaloilla
  2. kokeilla ja kehittää opiskelijoiden opintopolkuja työelämä -ja opiskelijalähtöisemmiksi uusien, tehokkaiden ja joustavien palkkatyön opinnollistamisen käytänteiden kautta
  3. lisätään tietoisuutta ja valmiuksia koko korkeakouluyhteisössä työn opinnollistamisesta sekä otetaan käyttöön uusia toimintatapoja

Toteutustavat ja eteneminen
Syksyllä 2017 toteutettiin alkukartoitus ammattikorkeakouluopiskelijoille ja henkilöstölle, joiden avulla selvitettiin sekä nykyistä tietoisuutta työn opinnoillistamisesta sekä tulevaisuuden näkymiä. http://www.amktoteemi.fi/fi/tie-opinnollistamiseen-auki

Kehittämistyössä tehdään kolme pilottia vuoden 2018 aikana: liiketalouden monimuotototeutuksissa (Anne Perkiö), sähkötekniikan innovaatio-opinnoissa (Anja Ristola) ja sosiaalialalla varhaiskasvatuksen opinnoissa (Anna-Riitta Mäkitalo). Ensimmäiset pilotit toteutettiin keväällä 2018 ja työtä jatketaan nyt syksyllä. https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2018/05/29/yhdessa-innovoiden-tuotekehitysta-tulevaisuuden-tarpeisiin/

Oppilaskunta METKA ry:n kanssa tehdään aktiivista kehittämistyötä (Pekka Petäkoski) tavoitteena saada opiskelijoiden arjen ääni voimakkaasti mukaan hankkeeseen, erityisesti hyödynnetään ja käytetään sosiaalisen median kanavia. Hankkeessa toteutetaan nyt syksyllä 2018 TOTEEMI valmennus henkilöstölle ja informoidaan palkkatyön opinnollistamisen mahdollisuuksista koko hankeprosessin ajan, joka mahdollistaa vuorovaikutuksellisen prosessin koko hankkeen elinkaaren aikana korkeakoulussa. Vuoden 2019 lopulla tehdään kartoitus hankkeen vaikuttuvuudesta Metropolian sisällä. Hanke osallistuu 3AMK vertaisarviointiin syksyllä 2018. (Metropolia, Haaga-Helia, Laurea) Toteutustiiminä ovat projektipäällikkö Johanna Holvikivi, Anne Perkiö, Anja Ristola, Anna-Riitta Mäkitalo ja Pekka Petäkoski.

Kumppanit
Keskeiset kumppanit ovat pääkaupunkiseudun työelämäkumppanit, niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Hankkeeseen osallistuu niin varhaiskasvatuksen, liiketalouden kuin tekniikan alan yhteistyökumppaneita.

Tulokset
Metropoliaan syntyy palkkatyön opinnollistamiseen liittyviä uusia toimintamalleja, työvälineitä ja osaamista, jotka leviävät ja tulevat yhteiseksi käytännöiksi koko korkeakoulussa.
Opiskelijoille syntyy parantuneet valmiudet tunnistaa työelämässä tapahtuvaa oppimista, omaksua työelämätaitoja ja valmistua määräajassa.
Toimintamallina yhteiskehittely ammattikorkeakoulun, työelämäkumppaneiden ja opiskelijoiden kesken lisääntyy ja vakiintuu toimintatapana korkeakoulussa.

Yhteyshenkilö
Yliopettaja Johanna Holvikivi, johanna.holvikivi(at)metropolia.fi, 050 3456151
http://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/toteemi/


Yhteistyökumppanit