Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia)

Kuvaus

Opiskeluajan koulu- ja työelämän ympäristön hyvinvointiongelmat, hidasteet ja esteet vaikeuttavat opinnoissa menestymistä, aiheuttavat opintojen viivästymistä ja jopa keskeyttämistä. Haittavaikutuksia koituu yksilölle itselleen, oppilaitoksille, työelämälle ja koko yhteiskunnalle.

Opiskelun vaikeutumista aiheuttavat fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset esteet sekä opiskelijavalintaan, opintojen ja tukipalvelujen järjestämiseen ja pedagogisiin ratkaisuihin liittyvät tekijät. Ammattikorkeakoulujen nettisivujen perusteella osassa ammattikorkeakouluista löytyy esteettömyyteen liittyvät suunnitelmat, mutta kaikissa ei ole luotu OPH:n (2010) ohjeiden mukaista toimintamallia. Sosiaalisia esteitä aiheuttaviin tekijöihin liittyviä toimenpiteitä on kirjattu erittäin vähän. Ohjeistukset koskevat vain korkeakouluja, vaikka suuri osa oppimisesta tapahtuu niiden ulkopuolella.

Työllistyminen ja työelämässä pärjääminen riippuvat tutkimusten mukaan substanssiosaamisen lisäksi geneerisistä taidoista, joiden hallintaa tai puutteita ei tunnisteta oppilaitoksissa ja yrityksissä riittävän hyvin, jotta niiden oppimista voitaisiin tukea systemaattisesti tai osaamista hyväksilukea. Selkeiden toimintamallien puute aiheuttaa ristiriitoja tarpeiden ja odotusten suhteen. Tieto tarpeesta perustuu tutkimuksiin sekä työelämäyhteistyöhön.  

Tavoitteet:
Saimaan ammattikorkeakoulun osatoteutuksen tavoitteet:
• Opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi kaikissa opiskeluun liittyvissä toimintaympäristöissä ja tapahtumissa lisääntyy niin, että omasta ja yhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen on kiinteä osa ammatillista kompetenssia ja toteutuu työelämässä.
• Geneeriset työelämätaidot ja niiden puutteet tunnistetaan ja kehittymistä tuetaan ja seurataan systemaattisesti yhteistyössä työelämän kanssa.
• Oppimisympäristön inklusiivisuus ja pedagoginen saavutettavuus lisääntyy

Toteutus:
Osahanke toteutetaan työelämän edustajien, opiskelijaterveydenhuollon ja muiden alueellisten toimijoiden (mm. kolmas sektori, harrastusryhmät, liikunta- ja kulttuuripalvelut) sekä hankeverkoston kanssa. Hankkeessa hyödynnetään muiden osahankkeiden ja korkeakoululiikunnan (Salut) kehittämishankkeen tuloksia.

Toimenpiteet koskevat yksilö- ja organisaatiotasoa. Yksilötason painopiste on tunnistamisessa, kannustamisessa ja vertaistoiminnassa. Organisaation painopiste on inklusiivisessa toiminnassa niin, että oppimista ja hyvinvointia tukevat toiminnat ovat avoimesti saatavilla, kattavat hyvinvointia tukevat palvelut sekä pedagogiset ja oppimisympäristöjen fyysiset ratkaisut.

Hanke integroidaan mahdollisimman tehokkaasti opetukseen ja oppimiseen Saimaan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa esimerkiksi opintojaksoilla, harjoitus-ja projektitöissä, työharjoittelussa ja opinnäytetöissä. Integroimisen avulla hankkeen toteutukseen voivat osallistua useat korkeakoulun opettajat, yksittäiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät kuten markkinoinnin osuuskunnat ja Motiivi, opiskelijakunta, opiskelijajärjestöt sekä muut sidosryhmät mukaan lukien työelämäkumppanit. Eri toimijoiden rooli ja yksityiskohtaiset panokset tarkentuvat hankkeen edetessä

Eteneminen:
Saimaan ammattikorkeakoulun osahanke on aloittanut toimintansa syyskuussa 2017. Osahankkeen toimenpidekohteisiin (Opiskelijan hyvinvointipolku, Hyvinvointia tukeva oppimisympäristö ja Geneeriset työelämätaidot) kohdistuvat   nykytilan kartoitukset ja kehittämistoimenpiteet ajoittuvat vuosille 2018 ja 2019.

Kumppanit:
Keskeisinä kumppaneina ovat useat Saimaan amk:n työelämäkumppanit Etelä-Karjalan alueelta.

Tulokset ja vaikutukset:
Opiskelijan hyvinvointipolku -teema tuottaa koetun hyvinvoinnin parantumista, sen ylläpitämisen osaamista ja siirtymistä evääksi työelämään sekä arviointi-, seuranta ja toimintamallin hankkeen jälkeiseen toimintaan. Kun omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta tulee geneerinen taito, se vähentää hyvinvointiriskejä ja työstä poissaoloja. Tietoa riskeistä ja ongelmista hyödynnetään organisaatiotasolla opetuksen järjestämisessä, sekä opiskelijahyvinvointia tukevien rakenteiden ja toimintamallien kehittämisessä.
Hyvinvointia tukeva oppiminen ja oppimisympäristö –teema tuottaa opiskelu- ja toimintaympäristön kehittämissuunnitelmat ongelmien ratkaisemiseksi ja inklusiivisen toiminnan tukemiseksi kaikissa oppimisympäristöissä. Oppimisympäristöjen ja inklusiivisten pedagogisten ratkaisujen kehittäminen tukee opettajia ja opiskelijoita heidän työssään, nopeuttaa valmistumista, vähentää keskeyttämisiä ja alentaa syrjäytymisriskiä.

Geneerisistä työelämätaidoista kestävää osaamista –teema tuottaa geneeristen taitojen tunnistamis-, kehittämis- ja seurantamallin ja matalan kynnyksen toimintamallin geneeristen taitojen oppimisen integrointiin oppilaitoksessa ja työelämässä tapahtuvassa oppimisessa. Geneeristen taitojen osaaminen ja omaan persoonallisuuteen soveltuvien toimintatapojen löytäminen parantavat työllistymistä, kiinnittää opiskelun nykyistä tiiviimmin työhön valmistautumiseen ja mahdollistaa työssäoppimisen hyväksilukemista.

Tulokset videona

Yhteyshenkilöt:
Helena Wright, koulutuspäällikkö, helena.wright@saimia.fi, 0407548430
Sanna-Leena Mikkonen, lehtori, sanna-leena.mikkonen@saimia.fi, 040 562 1460
Tuuli Mirola, yliopettaja, tuuli.mirola@saimia.fi, 040 749 1790

 


Yhteistyökumppanit