Tulokset

Hankkeessa syntyneet työkalut:

TOPI & VAKA-koulutus (Case: Metropolian amk)
Miten ohjata osaamista kun opiskelijat ovat murusina maailmalla (Lamk)
Savonian sateliittikoulutusmalli (hyödynnetty työn opinnollistamista)
Opi moduulissa –teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa (Xamkin moduulimalli)
Work & Study–työn opinnollistaminen (Haaga-Helia)
Pushapp-Förstuderandemed kaosikalendern (Novia)
Ohjauksen työkalun kuvaus ja käyttö (Laurea)
Näyttötoiminnan kehittäminen (Lapin AMK)
Urasuunnittelun työkaulu (Oamk)
Opinnäytetyöseminaari pitchausformaatilla (Humak)
Osaajapoolitoiminnan mallinnus (Samk)
Puutarhatalouden pilotti (Hamk)
Sähkö- ja automaatiotekniikan pilotti (Hamk)
Yamk pilotti (Hamk)
Työn opinnollistamisen kehittäminen eri koulutusaloilla (Jamk)
Novia
Arcada
Opiskelijan hyvinvointipolku (Saimia)
Osaamissopimusmalli (TAMK)

Hankkeen tulokset:
 

Samkin kuvaus tuloksista:

Tulokset

 • Olemme onnistuneet tuottamaan osaajapoolityöllä mallin, jossa asiantuntijat yli koulutusrajojen tekevät yhteistyötä, suunnittelevat ja kehittävät opetusta ennakoiden ja tunnistaen työelämän osaamistarpeet.
 • Olemme tuottaneet arviointikehikon osaamisperustaisen opetuksen tueksi ja strategian mukaisesti se otetaan käyttöön ammattikorkeakoulun laajuudella v. 2020.
 • Työn opinnollistamisen toteutuksia on ryhdytty kehittämään kaikissa koulutuksissa ja niitä toteutetaan kokeilukulttuurin periaatteella useissa opintojaksoissa.

Kehitettävänä

 • Kehitettävänä erityisenä asiana ovat suorat työelämäyhteydet, niiden näkyväksi tekeminen ja opinnollistamisen tunnistaminen työelämässä sekä alumnitoiminnan kytkeminen työn opinnollistamiseen.

Oamkin kuvaus tuloksista:

Tulokset

 • tehty urasuunnittelun työkalu Oamkin toimijoiden kanssa yhdessä. Parhaillaan pilotointi menossa, kevään 2019 naikana kerätään palaute ja kehitetään työkalua. Syksyllä levitys kaikille osastoille.
 • Oamkin opiskelijakunta on hankkeen alusta alkaen ollut mukana aktiivisesti kehittämistyössä
 • työelämä pitää Oamkin kanssa tehtävää yhteistyötä tärkeänä ja panostaa siihen, koska ymmärtää sen merkityksen opiskelijoiden rekrytoinnin ja työllistymisen näkökulmasta

Kehittämiskohteet:

 • urasuunnittelun työkalun levittäminen koko Oamkin käyttöön
 • opiskelijahyvinvoinnin näkökulman selkiyttäminen ja jatkotyöstäminen yhdessä opiskelijakunnan kanssa
 • hankkeen tuotosten ja kehittämistyön tiedottaminen työelämälle ja opiskelijoille.

Lapin AMK kuvaus tuloksista:

Tulokset

 • Olemme kehittäneet Hot-prosessia. Näyttöprosessia on kehitetty ja sitä on pilotoitu matkailussa, liiketaloudessa ja liikunnan koulutuksessa.
 • Työelämän edustajille ja alumneille on kehitetty arviointiosaajakoulutus.
 • Matkailussa on kehitetty paikallisen hotelliketjun kanssa työnantajalähtöinen opinnollistettu restonomikoulutus
 • Liikunnan koulutuksessa on kehitetty opinnollistettu valmentajakoulutus urheilujärjestön kanssa. Koulutus on käynnistynyt syksyllä 2018.

 Kehitettävää

 • Opinnollistamisen tietoisuuden lisääminen opiskelijoiden keskuudessa.
 • HOT-tilastointi; pitää kehittää myös HOT- ja opinnollistamisen tilastointia

Saimian ammattikorkeakoulun kuvaus tuloksista:

Tulokset

 • Olemme onnistuneet rakentamaan opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi hyvinvointipolkua:
  • menettelyohjeen esteettömän opiskelun edistämiseksi
  • opiskelijoiden sähköisen palautejärjestelmän
 • Olemme tuottaneet opettajille Reppu-menetelmäpakin opiskelijaohjaukseen ja opiskelijaryhmien hyvinvoinnin tukemiseen. Reppu toimii hyvien ohjauskäytänteiden levittämisen alustana sekä muihin palveluihin ohjaamisen apuna.
 • Olemme tehneet yhteistyötä LUT urapalveluiden kanssa opiskelijoiden työelämäyhteyksien rakentamiseksi erilaisten tapahtumien ja kontaktien kautta. Opiskelijat voivat kehittää myös omia työelämä- ja urasuunnittelutaitojaan verkko-opinnoissa

Kehitettävänä

 • Kehitettävää on edelleen siinä, että geneeriset työelämätaidot näkyvät ja kehittyvät läpi koko opintojen ajan, jotta opiskelijat osaavat tunnistaa ja sanoittaa omat työelämätaitoihin liittyvät vahvuutensa ja osaamisensa substanssiosaamisen rinnalla.
 • Rakenteilla on Moodle- verkko-opintojakso, jossa opiskelija voi kartoittaa, edistää ja johtaa omaa hyvinvointiaan niin opiskeluaikana kuin työelämässä.
 • Oppimisympäristön inklusiivisuuden ja pedagogisen saavutettavuuden lisäämiseksi tehdään fyysisen esteettömyyden selvitys koko kampuksella.

Arcada

 • Praktik podd (för bättre kontakt, integrering av arbete / studier)
 • Case fysioterapi (HUS förbereder simuleringscase till Arcada för studerande-övning/ simulering)
 • Sjukskötarutbildning – utveckling av virtuell simueringsmiljö för förberedelse av simulering  

Utvecklingsområde

 • Bättre insikter om inhämtande av work life skills genom praktiken, bättre delning av kunskap från praktikperioderna. Bättre transparens och fördjupat samarbete med företag och organisationer vad det beträffar utveckling av kompetenser och lärande.

 
Case Novia:

 • Novia Music Profile (studerande får förverkliga sina musik(er) drömmar under utbildningen)
 • Novia Music Profile inom Toteemi handlar om att utvärdera verksamheten och att utkristallisera de pedagogiska och didaktiska utgångspunkterna för att implementera dessa i normal undervisning. Pilot pågår varje måndag förmiddag med alla musikstuderande på alla årskurser
 • Novia Push App & Moodle (studerande får påminnelser i relation till studier för att befrämja genomströmning)
 • Case Novia byggnadsteknik (studerande i arbete har testat olika digitala verktyg för kontakt, reflektion med Novia handledare /studerande)

Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kuvaus tuloksista:

Tulokset

 • työelämäläheisen toimintamallin rakentaminen tradenomiopintojen opintomoduuleihin vahvistamaan opiskelijoiden kiinnittymistä työelämään jo heti opintojen alusta alkaen
 • yhteisopettajuuden ja työelämäyhteistyön soveltuvuuden testaaminen opintomoduuleissa työviikkopohjaisen, opintoja nopeuttavan ja työhön integroidun oppimisväylän näkökulmasta katsottuna
 • opintomoduulien kaupallistamismahdollisuuksien tarkastelu
 • uusien verkkototeutustapojen ja digitaalisten osaamisen näyttöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa
 • opetuksen ja TKI-toiminnan integraation tehostaminen, opiskelijoiden ja opettajien valmentaminen työelämäläheisen oppimiseen,
 • alumniverkoston systemaattinen rakentaminen työelämäläheisen oppimisen tueksi
 • verkostoituminen kansainvälisesti

Kehittämiskohteet

 • myönteisen ilmapiirin luominen työelämäläheisestä oppimisesta
 • työn opinnollistamisen käytännön prosessin luominen, mm. näyttöpäiväkäytäntö
 • opetussuunnitelmien uudistaminen on parhaillaan käynnissä – uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto vuoden 2020 alusta

JAMKin kuvaus tuloksista:

Tulokset:

 • Työn opinnollistamista on kehitetty JAMKissa monialaisesti pilotoimalla opinnollistamisen käytäntöjä ja kokeilemalla digitaalisia työkaluja. Työn opinnollistamisesta on tuotettu toimintamalleja kolmeen eri työn opinnollistamisen muotoon: opiskelija-, työpaikka- ja korkeakoululähtöinen.
 • Työn opinnollistamisen asiat integroituvat JAMKin opetussuunnitelmaan, OPS2020. Toteemi-hankkeessa kehitettyjä asioita viedään JAMKissa koulutuksen kehittämispalvelujen kautta OPS-työhön. Syksyllä 2018 YAMKin opsien kehittämisessä oli työn opinnollistaminen mukana ja kehittämistyö jatkuu OPS2020-uudistuksessa.
 • Hankkeen aikana on systemaattisesti ja monitasoisesti levitetty kokeiltuja ja kehitettyjä asioita. Esimerkiksi: työpajat opiskelijoille, opettajille ja työelämänedustajille, artikkelit, videot, some-päivitykset.
 • Toteemi-hankkeen toimijat ovat järjestäneet JAMKin eri yksiköissä eri tiimeissä keskustelutuokioita työn opinnollistamisesta. Keskustelujen pohjalta on noussut esiin työn opinnollistamisen jatkokehitysideoita.

Kehitettävää:

 • Pyritään tiivistämään ja vahvistamaan työelämässä tapahtuvaa oppimista eri kehitysalustoilla JAMKissa.
 • Työn opinnollistamisen käsitteen avaaminen ja työstäminen koko organisaation tasolla.

TAMKin kuvaus tuloksista:

Tulokset

 • Digiohjelmiston soveltamista opinnollistamisessa olemme kehittäneet ja pilotoineet.
 • Olemme tehneet yritysten osaamistarpeista kyselyn – vastaukset painottuivat erityisesti yhteen koulutusalaan.
 • Osaamissopimusmallin olemme kehittäneet (löytyy myös työkaluista) yhteistyössä organisaation kanssa.
 • Olemme kehittäneet ja pilotoineet kaksi Rekry-tapahtumaa, missä yrityksille kerrottiin opinnollistamisesta ja missä yritykset esittäytyivät. Tapahtumissa opiskelijat pääsivät verkostoitumaan yritysten kanssa ja saivat näkemystä työpaikoista sekä mahdollisuuksia harjoittelupaikkojen hakemiseen. Tapahtumien tavoitteena on tukea osaamissopimuksien syntymistä ja pilotoida kehitettyä osaamissopimusmallia.
 • Olemme levittäneet kokemuksia ja hankkeemme sisältöä monissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa.

Kehitettävänä

 • Osaamissopimusmallin jatkokehittämistä teemme edelleen mm. liittyen tuleviin pilotointikokemuksiin. Lisäksi kehitämme samalla opinnollistamiseen liittyviä toimintamalleja.
 • Tavoitteenamme on levittää tuloksia tekniikan alan lisäksi muilla koulutusaloilla organisaatiossamme. Lisäksi tavoitteena on edelleen levittää tietoa esimerkiksi erilaisten julkaisujen avulla.

 

Verkkovirta (ESR) hankkeessa tehdyt työkalut löydät tästä linkistä: työkalut

Verkkovirta (ESR) -hankkeessa tuotetut oppaat löydät myös alla olevia kuvakkeita klikkaamalla.


Yhteistyökumppanit