Tulokset

Samkin kuvaus tuloksista:

Tulokset

 • Olemme onnistuneet tuottamaan osaajapoolityöllä mallin, jossa asiantuntijat yli koulutusrajojen tekevät yhteistyötä, suunnittelevat ja kehittävät opetusta ennakoiden ja tunnistaen työelämän osaamistarpeet.
 • Olemme tuottaneet arviointikehikon osaamisperustaisen opetuksen tueksi ja strategian mukaisesti se otetaan käyttöön ammattikorkeakoulun laajuudella v. 2020.
 • Työn opinnollistamisen toteutuksia on ryhdytty kehittämään kaikissa koulutuksissa ja niitä toteutetaan kokeilukulttuurin periaatteella useissa opintojaksoissa.

Kehitettävänä

 • Kehitettävänä erityisenä asiana ovat suorat työelämäyhteydet, niiden näkyväksi tekeminen ja opinnollistamisen tunnistaminen työelämässä sekä alumnitoiminnan kytkeminen työn opinnollistamiseen.

Savonia-ammattikorkeakoulu kuvaus tuloksista:     

Tulokset

 • Pilottikokeilujen avulla olemme koonneet Työelämäläheisen oppimisen ekosysteemin elementit -valikoiman, josta räätälöimällä voi rakentaa kulloiseenkin tilanteeseen sopivan satelliittikoulutuksen tai alueellisesti palvelevan oppimisen ekosysteemin. Ekosysteemin elementtejä ovat
  • kumppanuusmalli
  • työelämäläheinen pedagogiikka
  • digioppimisen mahdollisuudet
  • opiskelijan työelämävalmiuksia ja hyvinvointia tukeva ohjaus.
 • Valmennusohjelma työelämämentoreille.
 • Tutkimuksia meneillään
  • Mentorivalmennuksessa olevien osaamisen kehittyminen palautteen antamisessa ja opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymisen (puolivuosireflektoinnit) arvioinnissa
  • Suuhygienistiopiskelijoiden reflektointitaitojen kehittyminen satelliittiopintojen alkuvaiheessa

Kehitettävää

 • Työelämäläheisen oppimisen ekosysteemin elementit –työkalun jalkauttaminen Savoniassa laajaan käyttöön, ohjauksen osalta sitominen kokonaisvaltaisen ohjauksen malliin.
 • Tutkimusten loppuun saattaminen ja raportointi.

Oamkin kuvaus tuloksista:

Tulokset

 • tehty urasuunnittelun työkalu Oamkin toimijoiden kanssa yhdessä. Parhaillaan pilotointi menossa, kevään 2019 naikana kerätään palaute ja kehitetään työkalua. Syksyllä levitys kaikille osastoille.
 • Oamkin opiskelijakunta on hankkeen alusta alkaen ollut mukana aktiivisesti kehittämistyössä
 • työelämä pitää Oamkin kanssa tehtävää yhteistyötä tärkeänä ja panostaa siihen, koska ymmärtää sen merkityksen opiskelijoiden rekrytoinnin ja työllistymisen näkökulmasta

Kehittämiskohteet:

 • urasuunnittelun työkalun levittäminen koko Oamkin käyttöön
 • opiskelijahyvinvoinnin näkökulman selkiyttäminen ja jatkotyöstäminen yhdessä opiskelijakunnan kanssa
 • hankkeen tuotosten ja kehittämistyön tiedottaminen työelämälle ja opiskelijoille.

Lapin AMK kuvaus tuloksista:

Tulokset

 • Olemme kehittäneet Hot-prosessia. Näyttöprosessia on kehitetty ja sitä on pilotoitu matkailussa, liiketaloudessa ja liikunnan koulutuksessa.
 • Työelämän edustajille ja alumneille on kehitetty arviointiosaajakoulutus.
 • Matkailussa on kehitetty paikallisen hotelliketjun kanssa työnantajalähtöinen opinnollistettu restonomikoulutus
 • Liikunnan koulutuksessa on kehitetty opinnollistettu valmentajakoulutus urheilujärjestön kanssa. Koulutus on käynnistynyt syksyllä 2018.

 Kehitettävää

 • Opinnollistamisen tietoisuuden lisääminen opiskelijoiden keskuudessa.
 • HOT-tilastointi; pitää kehittää myös HOT- ja opinnollistamisen tilastointia

Saimian ammattikorkeakoulun kuvaus tuloksista:

Tulokset

 • Olemme onnistuneet rakentamaan opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi hyvinvointipolkua:
  • menettelyohjeen esteettömän opiskelun edistämiseksi
  • opiskelijoiden sähköisen palautejärjestelmän
 • Olemme tuottaneet opettajille Reppu-menetelmäpakin opiskelijaohjaukseen ja opiskelijaryhmien hyvinvoinnin tukemiseen. Reppu toimii hyvien ohjauskäytänteiden levittämisen alustana sekä muihin palveluihin ohjaamisen apuna.
 • Olemme tehneet yhteistyötä LUT urapalveluiden kanssa opiskelijoiden työelämäyhteyksien rakentamiseksi erilaisten tapahtumien ja kontaktien kautta. Opiskelijat voivat kehittää myös omia työelämä- ja urasuunnittelutaitojaan verkko-opinnoissa

Kehitettävänä

 • Kehitettävää on edelleen siinä, että geneeriset työelämätaidot näkyvät ja kehittyvät läpi koko opintojen ajan, jotta opiskelijat osaavat tunnistaa ja sanoittaa omat työelämätaitoihin liittyvät vahvuutensa ja osaamisensa substanssiosaamisen rinnalla.
 • Rakenteilla on Moodle- verkko-opintojakso, jossa opiskelija voi kartoittaa, edistää ja johtaa omaa hyvinvointiaan niin opiskeluaikana kuin työelämässä.
 • Oppimisympäristön inklusiivisuuden ja pedagogisen saavutettavuuden lisäämiseksi tehdään fyysisen esteettömyyden selvitys koko kampuksella.

Arcada

 • Praktik podd (för bättre kontakt, integrering av arbete / studier)
 • Case fysioterapi (HUS förbereder simuleringscase till Arcada för studerande-övning/ simulering)
 • Sjukskötarutbildning – utveckling av virtuell simueringsmiljö för förberedelse av simulering  

Utvecklingsområde

 • Bättre insikter om inhämtande av work life skills genom praktiken, bättre delning av kunskap från praktikperioderna. Bättre transparens och fördjupat samarbete med företag och organisationer vad det beträffar utveckling av kompetenser och lärande.

 Case Novia:

 • Novia Music Profile (studerande får förverkliga sina musik(er) drömmar under utbildningen)
 • Novia Music Profile inom Toteemi handlar om att utvärdera verksamheten och att utkristallisera de pedagogiska och didaktiska utgångspunkterna för att implementera dessa i normal undervisning. Pilot pågår varje måndag förmiddag med alla musikstuderande på alla årskurser
 • Novia Push App & Moodle (studerande får påminnelser i relation till studier för att befrämja genomströmning)
 • Case Novia byggnadsteknik (studerande i arbete har testat olika digitala verktyg för kontakt, reflektion med Novia handledare /studerande)

Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kuvaus tuloksista:

Tulokset

 • työelämäläheisen toimintamallin rakentaminen tradenomiopintojen opintomoduuleihin vahvistamaan opiskelijoiden kiinnittymistä työelämään jo heti opintojen alusta alkaen
 • yhteisopettajuuden ja työelämäyhteistyön soveltuvuuden testaaminen opintomoduuleissa työviikkopohjaisen, opintoja nopeuttavan ja työhön integroidun oppimisväylän näkökulmasta katsottuna
 • opintomoduulien kaupallistamismahdollisuuksien tarkastelu
 • uusien verkkototeutustapojen ja digitaalisten osaamisen näyttöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa
 • opetuksen ja TKI-toiminnan integraation tehostaminen, opiskelijoiden ja opettajien valmentaminen työelämäläheisen oppimiseen,
 • alumniverkoston systemaattinen rakentaminen työelämäläheisen oppimisen tueksi
 • verkostoituminen kansainvälisesti

Kehittämiskohteet

 • myönteisen ilmapiirin luominen työelämäläheisestä oppimisesta
 • työn opinnollistamisen käytännön prosessin luominen, mm. näyttöpäiväkäytäntö
 • opetussuunnitelmien uudistaminen on parhaillaan käynnissä – uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto vuoden 2020 alusta

JAMKin kuvaus tuloksista:

Tulokset:

 • Työn opinnollistamista on kehitetty JAMKissa monialaisesti pilotoimalla opinnollistamisen käytäntöjä ja kokeilemalla digitaalisia työkaluja. Työn opinnollistamisesta on tuotettu toimintamalleja kolmeen eri työn opinnollistamisen muotoon: opiskelija-, työpaikka- ja korkeakoululähtöinen.
 • Työn opinnollistamisen asiat integroituvat JAMKin opetussuunnitelmaan, OPS2020. Toteemi-hankkeessa kehitettyjä asioita viedään JAMKissa koulutuksen kehittämispalvelujen kautta OPS-työhön. Syksyllä 2018 YAMKin opsien kehittämisessä oli työn opinnollistaminen mukana ja kehittämistyö jatkuu OPS2020-uudistuksessa.
 • Hankkeen aikana on systemaattisesti ja monitasoisesti levitetty kokeiltuja ja kehitettyjä asioita. Esimerkiksi: työpajat opiskelijoille, opettajille ja työelämänedustajille, artikkelit, videot, some-päivitykset.
 • Toteemi-hankkeen toimijat ovat järjestäneet JAMKin eri yksiköissä eri tiimeissä keskustelutuokioita työn opinnollistamisesta. Keskustelujen pohjalta on noussut esiin työn opinnollistamisen jatkokehitysideoita.

Kehitettävää:

 • Pyritään tiivistämään ja vahvistamaan työelämässä tapahtuvaa oppimista eri kehitysalustoilla JAMKissa.
 • Työn opinnollistamisen käsitteen avaaminen ja työstäminen koko organisaation tasolla.

TAMKin kuvaus tuloksista:

Tulokset

 • Digiohjelmiston soveltamista opinnollistamisessa olemme kehittäneet ja pilotoineet.
 • Olemme tehneet yritysten osaamistarpeista kyselyn – vastaukset painottuivat erityisesti yhteen koulutusalaan.
 • Osaamissopimusmallin olemme kehittäneet (löytyy myös työkaluista) yhteistyössä organisaation kanssa.
 • Olemme kehittäneet ja pilotoineet kaksi Rekry-tapahtumaa, missä yrityksille kerrottiin opinnollistamisesta ja missä yritykset esittäytyivät. Tapahtumissa opiskelijat pääsivät verkostoitumaan yritysten kanssa ja saivat näkemystä työpaikoista sekä mahdollisuuksia harjoittelupaikkojen hakemiseen. Tapahtumien tavoitteena on tukea osaamissopimuksien syntymistä ja pilotoida kehitettyä osaamissopimusmallia.
 • Olemme levittäneet kokemuksia ja hankkeemme sisältöä monissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa.

Kehitettävänä

 • Osaamissopimusmallin jatkokehittämistä teemme edelleen mm. liittyen tuleviin pilotointikokemuksiin. Lisäksi kehitämme samalla opinnollistamiseen liittyviä toimintamalleja.
 • Tavoitteenamme on levittää tuloksia tekniikan alan lisäksi muilla koulutusaloilla organisaatiossamme. Lisäksi tavoitteena on edelleen levittää tietoa esimerkiksi erilaisten julkaisujen avulla.

Jyväskylän yliopisto / Koulutuksen tutkimuslaitos

Tulokset

 • Olemme syventäneet aihealueemme – työssä oppimisen tutkiminen ja kehittäminen korkeakouluopinnoissa – ymmärrystä kirjallisuuden avulla ja esittäneet työmme tuloksia kongresseissa (Tynjälä, Virolainen, Heikkinen & Virtanen, 2018; Virolainen & Heikkinen, 2018; Virolainen, Tynjälä, Virtanen, Heikkinen & Laitinen-Väänänen, 2017).
 • Olemme keränneet yhdessä eAMK-hankkeen kanssa empiirisiä aineistoja, joiden pohjalta olemme muun muassa tarkastelleet työelämäyhteistyötä ammattikorkeakouluopettajien osaamishaasteena (Töytäri, Tynjälä, Vanhanen-Nuutinen, Virtanen & Piirainen, 2019), tunnistaneet ammattikorkeakoulujen työelämäläheisten käytäntöjen pedagogisia piirteitä ja toimintatapoja opettajien näkökulmasta (Virtanen, Tynjälä, Virolainen, Heikkinen & Laitinen-Väänänen, 2018) ja analysoineet työelämätaitojen käsitteen sisältöä ammattikorkeakouluopettajien puheissa (Virtanen, Tynjälä, Virolainen & Heikkinen, 2018).

Jatkosuunnitelma

 • Tutkimus jatkuu siten, että sekä kirjallisuuteen että empiirisiin aineistoihin liittyviä analyyseja syvennetään ja niistä kirjoitetaan tieteellisiä julkaisuja.
 • Keväällä 2019 kerätään lomakeaineisto kolmelta toimijaryhmältä, opiskelijoilta, opettajilta ja työelämäedustajilta. Tämä aineistonkeruu toteutetaan yhdessä eAMK-hankkeen kanssa

Helsingin yliopiston kuvaus tuloksista:

 • Olemme jäsentäneet digitalisaation käsitettä koulutuksen kontekstissa yhteistoiminnallisesti kentällä toimivien opettajien, tiedekunnassa toimivien tutkijaopettajien ja opiskelijoiden kanssa. Olemme pystyneet paikantamaan myös sellaisia digitalisaation alueita, joita koulutuksessa on tähän asti otettu heikosti huomioon ja joita työelämässä tarvitaan.
 • Olemme selvittäneet digitalisaation ja oppimisen välistä suhdetta systemaattisten tutkimuskatsausten avulla. Tutkimus on hajanaista, kunnollinen pitkittäistutkimus on harvinaista ja niissä saadut löydökset moninaisia.
 • Olemme keränneet empiiristä kysely– ja haastatteluaineistoa opettajiksi opiskelevien tulevaisuuden työelämätaitojen mm. digitaitojen kehittymisestä opettajankoulutuksen aikana.
 • Konferenssipaperi

HAMKin kuvaus tuloksista:

Tärkeimmät tulokset:

 • Suomen Partion kanssa tulkintafoorumien seurauksena tehty opinnollistamisesta opintopisteitetty ohjeistus opetushenkilöstölle
 • Opiskelijan osaamisprofiilikysely, jossa moduulien osaaminen on jäsennetty opiskelijalle vastattavaan muotoon. Sitä kautta saadaan lähtökohta opiskelijan osaamisesta yksilöllisen opiskelupolun suunnitteluun. Tämä on siis vielä kokeilussa ja tulevaisuudessa etenee tekoälypohjaiseen suunnitteluun. Linkki artikkeliin, jossa asiaa on kuvattu *linkki*
 • Master-tason (YAMK) pedagogiikan kehittäminen entistä työelämälähtöisemmäksi. Tuotoksena opettajan ja opiskelijoiden yhteinen tutkimus asiasta, julkaistaan elokuussa 2019. Asiaa on tutkimustulosten pohjalta kehitetty HAMKin työpajassa marraskuussa 2019 ja tarkoituksena on käyttää sitä pohjana ja soveltaa toteutussuunnitelmaan ensi lukuvuonna.
 • Yritysten yhteistyöhön ja alumnitoiminnan kehittämiseen liittyvää mallintamista Oman alan yrityselämä näkyväksi opiskelijoille  

Kehitettävät asiat

 • Tulevat em. tuotoksista, koska hanke kesken.

Innovaatiot

 • Osaamisprofiilin toivoisin tuottavan innovatiivisen lopputuloksen tekoälysovelluksena

Laurea kuvaus tuloksista

Tulokset

 • Opintojaksojen pohjalla oleva LbD-toimintamalli takaa työelämäläheisyyden
 • Ura-suunnittelun opintojakso hyvä innovaatio
 • Opettajille järjestetty Certified Tutor –koulutusta, joka tukee opettajien urasuunnitteluohjausta
 • HOT ja TOPI-prosessit konseptoitu
 • Yritysyhteistyö: työpaikoilla kokemus opiskelijoista kehittävänä voimavarana

Kehitettävänä

 • TOPI-prosessi heikosti tiedostettu koko talossa
 • Opinnollistaminen osin hankalaa, organisointi tuottaa puollonkauloja
 • Yritysyhteistyöhön systemaattisuutta, liikaa henkilöitynyt
 • Opettajille valmiuksia osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Metropolia kuvaus tuloksista
Tulokset

 • HOT-prosessi vakiintumassa
 • Koulutusohjelmilla toimivat työelämäyhteydet
 • Innovaatio-opinnot tukevat työelämäyhteistyötä
 • Harjoittelulla tällä hetkellä keskeisin asema työelämävalmiuksien kehittämisessä

Kehitettävänä

 • Epäselvää opiskelijoiden urasuunnittelutaitojen ja valmiuksien kehittyminen koulutusohjelmissa
 • Työn opinnollistamisella ei Metropoliatasoisia malleja – arviointikriteerit puuttuvat
 • Työelämän edustajat toivoivat korkeakoululta yhteistyöhön koordinaatiota, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä
 • Yrittäjyyttä tukevia opintopolkuja enemmän yli koulutusalojen
 • Opiskelijat toivovat kykyjä oman työhyvinvoinnin ylläpitoon opintojen aikana (integroitu eri opintoihin).

Haaga-Helia kuvaus tuloksista
Tulokset

 • Työelämäyhteistyökäytänteet vahvuus
 • Liiketalouden yleiset näyttöpäivät ja alumnien arviointosaaja-valmennus menestyskonsepti
 • Uraohjauksesta vastaavat opettajat, opo:t ja uraohjauspalvelut

Kehitettävänä

 • Uraohjauksen työjaossa jännitteitä, opettajien ymmärryksen kiinnitettävä huomiota, liikaa ohjaaja riippuvainen
 • Työelämäyhteyksien pitkäjänteisyydessä kirjavuutta, osa liikaa henkilösidonnaista
 • Opiskelijoiden orientointiin ja ohjeisiin löydettävä uusia tapoja ja käytäntöjä
 • Selkeästi sijoitettava oppimisprosessiin -> opinnollistaminen & ahotointi

LAMK kuvaus tuloksista

Tulokset:

 • tapahtumatuotannon hop on –malli ja personoidut opintopolut
 • digitaalisen ohjaamisen mallit ja välineet
 • laaja alueellinen yhteistyökumppaniverkosto

 Kehitettävää:

 • opiskelijoiden ohjauksen ja arvioinnin toimintamallien terävöittäminen ja itseohjautuvuuden tukeminen
 • toiminnasta ja tuloksista viestiminen
 • toimintamallin arvioinnin ja kehittämisprosessin selkeyttäminen

HUMAK kuvaus tuloksista

Tulokset

 • Opinnäytetyöseminaarin toteuttaminen pitchausmenetelmällä
 • Opintojen aikaisen työssäkäynnin mallinnus
 • Harjoittelun ja työssä tapahtuvan oppimisen mallinnus
 • Valmistuneiden opiskelijoiden laadullinen urapolkututkimus

Kehitettävää

 • Prosessien jalkauttaminen käytännön toimintaan ja arkeen
 • Sisäisen kommunikaation kehittäminen eri toimijoiden välillä
 • Alumnitoiminnan kehittäminen

Yhteistyökumppanit