YhteisTyö antaa ja kantaa – Kokemuksia työelämäläheisestä oppimisesta Toteemi-hankkeessa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Kouvolan kampuksella järjestettiin 13.11. koulutus-iltapäivä, jonka pääteemaksi nostettiin työelämäpedagogiikka. Tilaisuus oli samalla Xamkin Toteemi-hankkeen päätöstilaisuus, jossa kerrottiin osatoteutuksen toiminnasta ja tuloksista. Xamkin kokeilut hankkeessa vahvistivat yhteistyön merkityksen työelämäläheisessä oppimisessa.

Liiketalouden ja kulttuurin koulutusalajohtaja Petteri Ikonen toivotti vieraat tervetulleiksi Kouvolan kampukselle. Tilaisuuteen ilmoittautui 43 asiasta kiinnostunutta henkilöä pääasiassa Xamkin opetus- ja TKI-henkilöstöstä ja Kouvolan seudun ammattiopistosta. Juontajiksi ja hengen kohottajiksi valikoituivat alueen nuoret yrittäjät, juontaja-taikuriduo, Aatu Itkonen & Jari Hynynen sekä musiikista vastannut nuori trubaduuri Anni Okka, jotka toivat esille myös omakohtaisia oppimiskokemuksia yritystoiminnastaan.

Toteemi-hankkeen projektipäällikkö Hannu Kotila Haaga-Heliasta kertasi puheenvuoronsa aluksi Toteemi-hankkeen tavoitteet ja kuvasi valtakunnallista kehittelytilannetta AMK-kentällä hankkeen näkökulmasta, jonka jälkeen hän esitteli vuoden 2019 Opiskelijabarometrin tuloksia. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista päivätoteutusten amk-opiskelijoista käy töissä vähintään keikkaluontoisesti, ja monimuotototeutuksissa työssäkäyvien opiskelijoiden osuus on vielä suurempi. Työssäkäynnin ja opiskelun yhdistäminen on aiheuttanut stressiä, vaikka työkokemus on vaikuttanut positiivisesti opintoihin. Ammattikorkeakoulujen haaste on kehittää ratkaisuja opiskelijoiden työssäkäynnin ja opintojen integrointiin.
Elina Iloranta esitteli lopuksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tavat ja prosessit Haaga-Heliassa. Work & Study –malli on saanut myös kansainvälistä tunnustusta, kun se palkittiin VPL Biennalessa Berliinissä 7.5.2019.

Raija Peltola Tevere Oy:stä esitteli puheenvuorossaan toimivan työelämäoppimisen elementtejä. Työelämän haasteet tulevat olemaan entistä vaativampia, ja tiimeissä oppimisen merkitys korostuu. Peltola käsitteli esityksessään työssä kehittymisen kulmakiviä yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla, jotka ovat:

  • Reflektointi (pohdinta)
  • Motivaatio (mielekkyys)
  • Volitio (toimeenpano)

Positiivisuus ja positiiviset tunteet ovat avainasemassa myös työelämäoppimisessa. Peltola päätti puheenvuoronsa esittelemällä kollegansa Päivä Kupiaksen kanssa kehittämänsä hyvän tavoitteen KOHTI-kriteerit, jotka soveltuvat erityisesti kokeilukulttuurissa tapahtuvan oppimisen arviointiin. KOHTI-kriteerit ovat:
(K) kokonaisuuden huomioon ottava, systeeminen,
(O) organisaation missiota edistävä,
(H) huimiin seikkailuihin kannustava, rohkea ja ennakkoluuloton,
(T) takaiskuja kestävä, salliva ja armollinen sekä
(I) innostava ja myönteinen.

Peltola ylläpiti kiinnostuksen ja vireystilan osallistamalla kuulijoita yksilö- ja ryhmäpohdintoihin ja pienimuotoiseen liikuntaan sopivin väliajoin esityksensä aikana.

Opetuksen hallintojohtaja Eeva Kuoppala Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta kertoi työelä-mäpedagogiikasta omaan väitöskirjatutkimukseensa peilaten. Työelämä ei vaadi enää pelkästään tiedollista substanssiosaamista, vaan sen lisäksi korostuvat taidot ja kyvykkyys kuten luovuus, yhteistyökyky ja kriittinen ajattelu. Oppiminen muuttuu erillisestä investoinnista jatkuvaan oppimiseen.

Kuoppalan tutkimuksen mukaan oppiminen tapahtuu yhä enemmän verkostoissa, joissa jaetaan tietoa ja osaamista oppimisen kohteen laajentamiseksi. Strateginen kumppanuus on tehokas väline pitkäjänteiselle kehittämiselle ja kaikkien osapuolten oppimiselle. Alueellisesti on kiinnitettävä huomiota jaetun kohteen rakentamiseen ja selkeään työnjakoon. Oppimisen kohteen tulisi olla yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun työelämäpedagogiikan keskiössä on moduuleissa tapahtuva oppiminen ja jaettu asiantuntijuus. Opiskelija oppii työelämäläheisen toimeksiannon avulla yhdessä muiden opiskelijoiden, Xamkin ohjaajien ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Tuloksena on työelämän tarvitseman osaamisen lisäksi koulutuksen ja yritysten syvenevä yhteistyö ja aluevaikuttavuus.

Xamkin toimijat (Hannele Lappalainen, Aarni Ahtola ja Päivi Auvinen) kertoivat osatoteutuksestaan, jossa pilotoitiin työelämäläheistä opiskelua liiketalouden koulutuksen moduuleissa syksyllä 2018 Kouvolan ja Mikkelin kampuksilla. Moduuleissa hyödynnettiin opiskelijoiden työpaikkoja sekä alumni- ja kumppanuusverkostoa. Xamkin opiskelijat olivat mukana myös Emma Gaalan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osatoteutuksessa pilotoitiin korkeakoululähtöistä työn opinnollistamista suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin näkökulmasta. Siinä järjestettiin myös opettajakunnalle työelämäpedagogista koulutusta, joka tukee työn opinnollistamisen ratkaisuja. Osatoteutuksessa luotiin malli työelämäläheiselle moduulille. Toiminta perustuu ammattikorkeakoulun pedagogiseen kehittämisohjelmaan ja osaamisperustaisiin modulaarisiin opetussuunnitelmiin.

Moduulin opintojaksojen toteutuksen suunnittelu ja toteutus on alusta loppuun yhteistyötä, jossa korostuu opettajien yhteinen ymmärrys kokonaisuuden tavoitteista, toteutuksesta ja arvioinnista. Yhteistyö-kumppanit ja työelämäläheinen toimeksianto syventävät oppimista. Toteutus vaatii yhteisen aloituksen ja lopputilaisuuden. Opiskelijoiden ohjaus, välipalaute ja osaamisen näyttö ovat keskeisiä elementtejä.

Arviointi toiminnasta ja kaikilta osapuolilta (opiskelijat, opettajat/ohjaajat, toimeksiantaja) saatu palaute antavat hyvän pohjan moduulin edelleen kehittämiselle.

Lisätietoa Xamkin osatoteutuksen toiminnasta ja tuloksista.

Kuva 2. Xamkin osatoteutuksen toiminta ja tulokset.

Liiketalouden koulutuksen kolmannen opintovuoden opiskelijan Kristiina Liitsolan tarina omasta opinto- ja urapolustaan on oiva esimerkki korkeakouluopintojen ja työssä tapahtuvan oppimisen tuomasta lisäarvosta niin työmarkkinoilla kuin myös sopeutumisessa uudelle ja tuntemattomalle opiskelupaikkakunnalle.

Syksyllä 2017 opintonsa aloittanut Kristiina tarttui rohkeasti heti toisella viikolla työelämäprojekteihin ja lähti opiskelukaverinsa kanssa kymenlaaksolaisen yrityksen toimeksiantona messujärjestelyihin Tampereen alihankintamessuille.

Sama meno jatkui opintojen edetessä: Senioreiden Suhinat -tapahtuma, Sijoittamisen keskiviikko 2019, Kouvolan Lakritsan toimeksianto Kannattava liiketoiminta -moduulin oppimistehtävänä, tutor-, yhteysopiskelija- ja opiskelijayhdistystoiminta jne. Edellinen projekti johti aina seuraavaan. Sijoittamisen keskiviikko -tapahtuman ensimmäinen projektikokous poiki harjoittelu-/kesätyöpaikan pankissa. Työt jatkuvat edelleen mutta kylläkin eri pankissa.

Pääkaupunkilaisen Kristiinan juurtuminen Kouvolaan onnistui paremmin kuin hän olisi osannut kuvitellakaan. Nyt ura finanssialalla on Kristiinalle jo huomattavasti lähempänä kuin syksyllä 2017, jolloin hän aloitti opintonsa Xamkin Kouvolan kampuksella.

Kirjoittajat: Lehtorit Aarni Ahtola, Päivi Auvinen ja Hannele Lappalainen

 
Kuva 3. Kristiina Liitsolan työelämäläheinen opinto- ja uratarina


Yhteistyökumppanit