Yrkeshögskolan Arcada (Arcada)

Beskrivning
Studenter som antas till yrkeshögskolor har ofta från tidigare såväl formella högskolestudier som arbetserfarenhet. Valideringsmodeller för kunskap som erhållits via formell utbildning är etablerade. Ett omfattande problem är däremot kompetens som erhålls på annat sätt än genom regelrätt utbildning. Detta inofficiella (non- och informella) lärande förblir ofta obeaktat och ingår inte i studierna. Många studenter jobbar regelbundet vid sidan av studier. Tidigare utredningar inom professionshögskolor visar att dessa studenter studerar effektivt, men kompetens som utvecklas inom ramen för arbetet tillvaratas inte i studierna. Det finns därför orsak att utveckla system för validering av kunskap och kompetens[1]. För att möta behov av utbildning hos en alltmer heterogen studerandegrupp krävs fortsatt utveckling av flexibla studiesätt och validering av tidigare inhämtad odokumenterad kunskap. Dessa behövs i synnerhet för studenter som övergår från ett utbildningsstadie till ett annat och för invandrare.

Mål

Syftet är att skapa effektiva och flexibla studiestigar som är mindre beroende av tid och rum samt ta tillvara kompetens som inhämtas på olika arenor i arbetslivet och synliggöra kompetens och kunskapsprogression. Vidare är målet att möjliggöra  snabbare studietakt och studier året om och möjliggöra och tillvarata kompetens som inhämtas i olika typer av arbete.  Dessutom skapas ett digitalt verktyg för att bygga upp det underlag som valideringen grundar sig på som kan utnyttjas för de tre ovannämnda modellerna. Projektet strävar till att utveckla tre olika valideringskoncept / modeller :

 1. Ett självutvärderingsinstrument för lärande i arbetslivet, för att ge studenterna ett verktyg att utvärdera sitt lärande och kompetens
 2. En på traineekonceptet (on the job training) baserad modell för studenter som jobbar jämsides med studierna för att validera större kompetensområden
 3. En på casemetoden baserad modell som kan tillämpas såväl för icke formell kompetens anskaffad innan studierna inleds som för arbete jämsides vid studierna för att bedöma mera specifik kompetens i relation exempelvis till enskilda kurser.

Målen hänför sig till övergripande högskolepolitiska mål: är att skapa flexibla och snabba studiestigar, möjliggöra studier året om, ökad sysselsättning och ökad kompetens bland lärare. Projektet är också ett led i att befästa den digitala utbildningskulturen på Arcada eftersom digitala verktyg utnyttjas och utvecklas.

Förverkligande

Arcada tar i bruk en integrerad modell som bygger på att ett utvecklat system för självvärdering av kompetens och kontextanpassade valideringsmodeller för att införliva kompetens från arbetet i studierna. När kompetens från arbetslivet värderas får utbildningsenheten information om kompetenskrav i arbetslivet och därmed kan läranderesultaten i högskolan utvecklas. Valideringsmodellerna planeras så att de tillgodoser alla partners behovs: studerande, arbetsgivaren och handledare.

Läranderesultat och kompetensmål  för kurser och studiehelheter utgör grunden för validering. Projektet fokuserar på metoder för att uppgöra tydliga lärandemål utgör förväntade studieresultat och kompetenser. Mätbarhet och kvalitet är förutsättningar för validering som bör vara rättvis, pålitlig, förutsägbar och öppen. Information om valideringsprocessen, handledningsstöd och krav som ställs på den studerande är lättillgänglig digitalt för att faktisk kompetens ska kunna erkännas och identifieras på ett pålitligt sätt. Kunskap som erkänts via validering och ingår i en examen bör vara likvärdig med kunskap som erhållits på formellt sätt. Vid validering på högskolenivå ingår en tillräcklig mängd teori så att kravnivån motsvarar EQF 6 och EQF 7. I modellen ingår arbetlivsrepresentanternas evaluering av studentens kunnande och kompetens som en integrerad del. Studentperspektivet bygger på ett CV tänkande. Verktyget måste dessutom svara på det behov av dialog som finns mellan studenter, lärare och aktörer i arbetslivet. Möjliga digitala verktyg eller system är itslearnings e-portfolio (Arcadas e-learningmiljö) och OneNote, som utgör en elektronisk ”anteckningsbok” där material av olika slag kan infogas (t.ex. text, bild, film, ljud)och som är tillgängligt för alla. 

 1. CUT självutvärdering som ett frågebatteri
 2. Trainee-konceptet utvecklas i samarbete med valda parter och kompetensområden på basen
 3. Case modell inom Arcadas labb- och simuleringsmiljöer för samtliga branscher
 4. Digitalt verktyg

Förverkligande

Förverkligandet internt sker på de respektive avdelningarna där ansvarspersoner (projektteamet) utsetts. För närvarande är Institutionen för Hälsa och Välfärd (Anne Kokko, Denise Villikka), Institutionen för Ekonomi och Affärsanalys (Christa Tigerstedt) samt Institutionen för Media och Kommunikation (Fred Nordström) involverade. En förhoppning är att Institutionen för Energi- och Materialteknik kommer med i projektet under våren 2018. Förverkligandet sker dock i mån av möjlighet också över institutionsgränserna. Spridning internt till alla är centralt och det finns ett behov av att hantera och att lära sig olika valideringsmodeller.

Institutionen för Media och kommunikation:

Mediakultur (BA)

Genom projektet Toteemi kommer vi på utbildningsprogrammet Mediekultur på Arcada att se på detaljer i det pedagogiska upplägget där vi rör oss i gränsområdet mellan undervisning och yrkeslivet. I detta pedagogiska gränsområde rör sig studeranden tankemässigt på ett plan som kräver återkoppling till år av undervisning samtidigt som studeranden på något sätt måste kunna projicera inlärningen på systemen och arbetssätten som definierats av branschspecifika erfarenheter samt utvecklingen överlag. Under dessa skeden är det viktigt att studenten uppnår avgörande aha-upplevelser som bygger både på utbildningen samt kontakten till yrkeslivet. Genom sådana upplevelser förstärker vi studerandens medvetenhet för utvecklingen samt förståelsen för behovet av att hela tiden utveckla sitt eget kunnande vidare i takt med branschens behov.

Genom projektet Toteemi kommer vi att se närmare på tre specifika detaljer i utbildningen och den pedagogik vi i samband med dessa håller oss med:

 1. Upplevelsen av inlärning i samband med praktik. På vilket sätt kan vi förstärka känslan av att utbildningen och erfarenheterna på praktiken är beroende av varandra för en vidare positiv inlärning och aha-upplevelser?
 2. Fördjupande av förståelsen för de pedagogiskt använda simuleringsmetoderna inom utbildningen. På vilket sätt ökar vi medvetandet bland studeranden för en bättre förståelse av vikten av personlig- samt gruppreflektion i samband med de projekt de utför i formen av simuleringar? På vilket sätt kan vi förbättra metoderna för evaluering och respons i dessa sammanhang?
 3. Utvecklandet av trainee-kurser där vi bjuder in valda aktörer inom branschen att delta i definierandet av inlärningsmål samt evaluering och respons av prestationerna inom kurserna. Målsättningen med kurserna är att skapa ett tillstånd hos studeranden där utbildningen och yrkeslivet båda tillsammans bildar den pedagogiska sfär där studenten upplever att inlärningen sker.

Under hösten strävar vi till att kartlägga existerande förfaringssätt i undervisningen samt samla erfarenheter av nuvarande praxis, implementera enklare ändringar i kursbeskrivningar för jämförande material samt söka intresserade samarbetspartners gällande trainee-kurserna. Under våren strävar vi till att ha gjort ändringar i kursbeskrivningarna samt praktik föreskrifterna som ger avsett resultat som vi dessutom har kunnat testa och jämföra mot tidigare praxis. Dessutom strävar vi till att kunna erbjuda en till två fungerande trainee-kurser med relevanta samarbetspartners inför läsåret 2018-19.

Institutionen för Hälsa och Välfärd:

Fysioterpi (BA)

Fysioterapiutbildningen har påbörjat arbete, som går ut på att utveckla lärande och studenternas fysioterapikompetens genom simulering av fysioterapi för akuta andnings- och cirkulationsstörningar och neurologiska patientcase. Som samarbetspartner från arbetslivet är HUS, Mejlans sjukhus, fysioterapiavdelning vilka kommer med verklighetstrogna patientcase samt erfarenheter och utmaningar fysioterapeuterna möter i dagliga kliniska arbete.

Syftet med projektet är att förstärka fysioterapeutstudenternas kliniska kompetens genom att utföra övningar i simulerade miljöer med patientcase som fokuserar på den akuta fasen i en fysioterapi- och rehabiliteringsprocess. Valda patientcase (andnings- och cirkulationsstörningar och stroke) är de mest vanliga fallen och fysioterapistudenterna bör kunna dem när de går ut i praktiken. Dessa simulerade case kan dessutom användas för att utvärdera specifik kompetens i relation till enskilda kurser samt icke formell kompetens anskaffad i arbetslivet.

Fastän fokus ligger nu i början på akuta andnings- och cirkulationsstörningar samt stroke, så är planerna att inom kort ta med andra fysioterapiområden och generiska kompetenser så som kommunikation och bedömning.

Nursing (BA)

This R&D project is a part of a National drive toward the development of renewed strategies and models that strengthen co-creation between higher education and the third sector both domestically and internationally. Additionally, through the development of cross-sectional networks best practices are shared, thus helping to ensure that competency development in higher education matches the current and future challenges of the working world. These new structures and models are hoped to provide higher education students with enhanced competencies that impact employability upon graduation. Additionally, this project supports Arcada University of Applied Sciences vision as seen in their Erasmus policy statement report, dated 15.1.2013. They state, “that the variety of study methods, which include eLearning, blended learning and virtual learning platforms are used in everyday teaching and learning on campus.”(Arcada 2013) Thus, incorporating virtual simulation is one concrete example of this aim in practice.

This branch of the TOTEEMI R&D project, will use virtual simulation in conjunction with traditional simulation to i) identify factors related to the competence development of first year nursing students who study alongside others from varying nationalities, in a foreign language, ii) evaluate congruence between first year nursing students’ self-assessments during virtual simulation and their ability to prioritize care and utilize clinical reasoning during traditional simulation exercises. It is hoped that by adopting the perspective of the learner, this research will identify and communicate any gaps in the level of perceived learning on behalf of students, while developing effective educational practices, combining both virtual and traditional simulation. Long term, it is hoped these new models/strategies will become an effective way for students to learn together in multi-cultural, multi-professional clusters nationally and internationally.

Institutionen för Ekonomi och Affärsanalys:

Företagsekonomi/International Business (Arcada Business School)

Den företagsekonomiska utbildningens mål och intresse i projektet är utveckling av traineekonceptet, benchmarking och kunskapsspridning. Samtidigt finns ett ökat behov av att systematisera och bli bättre på att handskas med icke-formellt inhämtade kunskaper och ett arbete med validering för kompetens erkännande och smidigare studier är intressant.

Utbildningen har sedan flera år ett fungerande traineeprogram med Aktia. Nu startas ytterligare två program upp. I och med projektet kan dessa utvecklas och utvärderas. Ett första steg är att göra en processbeskrivning över nuläget och denna kan sedan förbättras och senare tillämpas av andra internt och externt.

Inom programmet utvecklar man även en modell (CUT) för kompetensigenkännande och/eller tillvaratagande. Detta tillsammans med ASK. Motivet här är att internt hitta en modell som skall hjälpa främst studenten att känna igen och bli bättre på att sätta igång valideringsprocesser när hen har tidigare inhämtad kunskap av olika slag. Studiegången skall bli smidigare med andra ord och studeranden kan istället för att göra det hen redan kan satsa mera tid på de kunskaper och kompetenser som är nya och utmanande. Arbete med detta sker under projektets senare hälft.

Under hösten kör samtliga traineeprogram igång och studeranderekryteringen inleds. Aktia programmet har pågått i flera år och två nya program startar upp.

Tidsplan 2017-18

Det interna arbetet startade på allvar 4.9.2017. Under hösten 2017 kommer tid att gå åt till planering och utveckling av trainee konceptet. Det redan inarbetade konceptet genomförs på nytt. Två nya traineeships startar på Institutionen för Ekonmoi och Affärsanalys. Insititutionen för Media och Kommmunikation utvecklar lärande innehållet för att hitta bästa sättet(n) att inkludera traineekonceptet i framtiden. Institutionen för Hälsa och Välfård fokuserar höstens arbete till att lära mer om simulering genom att bla göra benchmarking i Bergen. Kurser med case och simulering utvecklas tillsammans med parter från fältet och nödvändiga material (fysioterapi) anskaffas.

Under våren 2018 utvärderas traineekonceptet för de företagsekonomiska studerandena och Mediakultur programmet utvecklar samarbetet med några näringslivskontakter så att traineeships kan inledas under läsåret 2018-19. Utvärderingsinstrumentet utarbetas i huvudsak under våren coh hösten 2018 i samråd med ASK. Inom Häsa och Välfärd är de nya kurserna och verktyg med/för case/simulering färdiga att tas med i utbildningen.

Partners
ASK, Arcadas studerandekår tas med i projekt arbetet hösten 2017. Synergier med andra prjekt och initiativ finns. Externa samarbetspartners: t ex. Aktia, HNS; Kårkulla samkommun. Prakticum bidrar med erfarenhet och kunnande gällande andra stadiets valideringsmodeller och övergången från andra stadiet till yrkeshögskolan.

Resultat

Smidiga studiestigar, snabbare studietakt, rättvisa valideringsprocesser och ökade möjligheter att avlägga studier året om. Uppföljning av studiepoäng och studietid. Gränsen mellan teori och praktik suddas ut och möjliggör flexibelt lärande på olika arenor i arbetslivet, inom utvecklingsuppdrag och -projekt. Projektets resultat sprids inom Toteemi-projektets nätverk samt via Arcadas svenska och nordiska högskolenätverk, publikationer och workshops.

Resultat

Flera resultat:

 • trainee konceptet utvecklas och kommer till nytta för flere utbildningar internt coh externt
 • lärarnas och personalens kontakter till arbetslivet befrämjas och arbetslivet blir mera en del av högskolans pedagogiska verksamhet
 • samarbetet med näringslivet stärks och insynen i högskolans verksamhet ökar
 • studerande får ökad kännedom om validering och erkännande för tidigare förvärvat kunnnande ökar
 • hanteringen av valideringar underlättas
 • förbättrad genomströmning och smidigare validering och överlag bättre igenkännande av olika kompetenser, även informella.
 • kunskapsdelning både internt och externt

 

Kontaktperson
Christa Tigerstedt, senior lecturer (business), projektledare
Institutionen för Ekonomi och Affärsanalys
Arcada UAS
E-post: christa.tigerstedt@arcada.fi


Yhteistyökumppanit